เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานข่าวการรับเลือกตั้งสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
         เนื่องจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการการและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กำหนดวันเลือกตั้ง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ตั้งแต่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หอประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ วันรับสมัครรับเลือกตั้งวันแรก มีผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี จำนวน ๒ คน และสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒๓ คน ผู้ที่ยื่นใบสมัครไว้ดังกล่าวข้างต้น ยังต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือไม่ ทั้งนี้ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วถึง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
เมื่อวันที่ 2554-05-30  ถึง   ณ   อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด