เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
รายงานข่าวเทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และพิธีปฏิญาณตน”
         เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดอบรม “โครงการ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์และพิธีปฏิญาณตน” ขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย สร้างการยอมรับในเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความรักความสามัคคีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทุก ๆ ฝ่าย ให้เป็นไปในแนวทางที่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่นโดยตรง ซึ่งกิจกรรมในโครงการฯ นี้ ประกอบด้วย พิธีดื่มน้ำสาบานพร้อมปฏิญาณตนของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์การสร้างการยอมรับในเรื่อง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การรู้รักสามัคคี การดำรงรักษาความเป็นมิตร เป็นเพื่อนบ้านและความเป็นญาติพี่น้องในท้องถิ่นทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง” การบรรยายเรื่อง “ความสำคัญของท้องถิ่นต่อการพัฒนาประเทศ” การบรรยาย “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบการเลือกตั้ง และข้อห้ามและการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง” การบรรยาย “องค์การเอกชนที่ตรวจสอบการเลือกตั้งฯ กระบวนการในการเลือกตั้ง การยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง” โดยวิทยากร จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นี้ ได้แก่ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ผู้สนับสนุนผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ข้าราชการ ตำรวจ ผู้นำชุมชน และบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 2554-06-07  ถึง   ณ   ห้องประชุมชั้น ๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด