เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ
         ตามที่ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน ๔๕ วัน นับแต่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯ ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผลการเลือกตั้งสรุปได้ ดังนี้ ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ หมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะเนน ลำดับที่ 1 นางสาวดวงดาว สุวรรณอาภรณ์ ๒,๗๙๕ ๒ 2 นายสุชาติ บัวคำ ๕,๓๗๓ ๑ ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ เขต ๑ หมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะเนน ลำดับที่ 1 นางนงคราญ คาบเพชร ๑,๗๘๓ ๔ 2 นายทัศไนย พรหมเทพ ๒,๔๕๖ ๑ 3 นายพินธ์ เมืองใจ ๑,๔๒๕ ๑๐ 4 นายณรงค์ ศรีวิชัย ๑,๕๓๑ ๘ 5 นายสิงห์คำ อริวรรณา ๑,๖๐๘ ๗ 6 นายสำราญ สมบูรณ์ ๑,๖๘๘ ๕ 7 นายรังสรรค์ ดวงวะนา ๒,๐๓๕ ๒ 8 นางกฤตวรรณ ด้วงสมบัติ ๑,๖๗๐ ๖ 9 นายเดชา กุ๊นุ ๑,๘๘๒ ๓ 10 นายศรีวรรณ ปัญญาไว ๑,๔๓๖ ๙ 11 นายมานะ บุญยมหา ๑,๒๐๘ ๑๑ ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ เขต 2 หมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะเนน ลำดับที่ 1 นายณรงค์ พงศ์กู่ ๑,๔๐๗ ๑๐ 2 นายสมเพชร สละตัน ๑,๖๖๒ ๕ 3 นายแก้ว ดวงปูนันท์ ๑,๔๔๖ ๙ 4 นายนิรันชัย ไชยา ๑,๕๗๙ ๗ 5 นายเฉลิมพันธ์ เตียวกุล ๙๗๕ ๑๑ 6 นายณรงค์เดช สอนปันดิ ๒,๐๕๖ ๒ 7 ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง ๒,๗๖๙ ๑ 8 นายสุคำ ต๊ะโปง ๑,๘๘๓ ๓ 9 นางอรทัย พรมใหม่ ๑,๕๘๐ ๖ 10 นายถาวร ทาวรรณ์ ๑,๕๒๘ ๘ 11 นายวันชาติ มูลละ ๑,๖๘๐ ๔ 12 นายเกษม ใจคำแปง ๙๒๔ ๑๒
เมื่อวันที่ 2554-05-26  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด