เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณี “วันเข้าพรรษา”ประจำปี ๒๕๕๔
         เพื่อเป็นการส่งเสริมและปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล กำหนดให้เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในการบำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาของไทยในด้านการพัฒนาจิตใจ ตลอดจนสังคมความเป็นอยู่ในท้องถิ่น เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น ซึ่งปีนี้ “วันอาสาฬหบูชา” ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และ “วันเข้าพรรษา” ตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยเทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยต่าง ๆ ให้แก่วัดในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน ๑๕ วัด และวัดป่าไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ซึ่งเป็นวัดประจำอำเภอไชยปราการ เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพรหมมหาราช ผู้สร้างนครไชยปราการ เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีพนักงานเทศบาล และ ลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธีถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน
เมื่อวันที่ 2554-07-13  ถึง   ณ   วัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ และวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช)     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด