เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ“โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ 11 สาขา”
         เพื่อเป็นการสรรหาและพัฒนา อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และชุมชนต้นแบบ ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้มีความรู้และมีทักษะด้านการจัดการสุขภาพในชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของชุมชนในด้านการสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรค เทศบาลตำบลไชยปราการจึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ โรงพยาบาลไชยปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอไชยปราการ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จัดการประชุมวิชาการและแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ “โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญ 11 สาขา” ขึ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 โดยพิธีเริ่มเมื่อ เวลา 09.00 น. นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อ นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภอไชยปราการ ประธานในพิธี จากนั้นเป็นการแสดงการออกกำลังกายแบบประยุกต์จากชุมชนต่าง ๆ เวลา 10.00 น. เป็นการอภิปรายกลุ่ม ในหัวข้อ “ชุมชน/ท้องถิ่น กับการสร้างสุขภาพ” โดย นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ,กำนันตำบลปงตำ และ รองสาธารณสุขอำเภอไชยปราการ ดำเนินรายการโดยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการ และการแสดงการออกกำลังกายแบบประยุกต์จากชุมชนต่าง ๆ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นการนำเสนอผลงานการดำเนินงานของ อสม.ของแต่ละชุมชน ตามจุดนิทรรศการ พร้อมการประกวดนิทรรศการ สรุปผลการประกวด พร้อมมอบรางวัล
เมื่อวันที่ 2554-09-23  ถึง   ณ   อาคารเอเนกประสงค์ ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด