เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดอบรม “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)”
         เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จัด “โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (STOP TEEN MOM)” เมื่อ วันที่ ๒๔ กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมสภาชั้น ๓ เทศบาลตำบลไชยปราการ ให้แก่เด็ก/เยาวชน (ซึ่งมีอายุระหว่าง ๑๒-๑๙ ปี) ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น จำนวน 8๐ คน โดยคณะวิทยากรจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคม กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นและเสริมสร้างสุขภาพของวัยรุ่น ร่วมปลูกฝังในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและแก้ไขปัญหาในเรื่องเพศสัมพันธ์ให้เข้าถึงตัววัยรุ่น
เมื่อวันที่ 2554-09-24  ถึง   ณ   ห้องประชุมสภา ชั้น๓ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด