เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
“โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ” ศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่าง วันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2554
         เนื่องจาก การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการที่ผ่านมานั้น พบว่า คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนบางส่วน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน ดังนั้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ” ขึ้น โดยจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2554 ในพื้นที่จังหวัดน่าน อาทิ เทศบาลเมืองน่าน , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง , องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน , วัดพระธาตุแช่แห้ง, พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน เป็นต้น ซึ่งกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ ที่ร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลไชยปราการ แกนนำชุมชน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 45 คน
เมื่อวันที่ 2554-10-17  ถึง   ณ   จังหวัดน่าน     
   
ดูข่าวทั้งหมด