เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การจัดประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) เทศบาลตำบลไชยปราการวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2554
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2554 ขึ้น ณ บริเวณท่าลำน้ำฝาง สนามด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2554 โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อ นายเทิดศักดิ์ จารุอัคระ นายอำเภอไชยปราการ ประธานเปิดงานในพิธี เพื่อเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่มีเอกลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นของตัวเองของชนชาติไทย สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีรวมถึงเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาพระแม่คงคา และให้ชุมชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของแม่น้ำ ส่งเสริมความสัมพันธ์กันในชุมชน รณรงค์การท่องเที่ยวในชุมชน สร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยในงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ มีกิจกรรมและมหรสพต่าง ๆ มากมาย อาทิ วงดนตรี การจัดแสดงสินค้า OTOP ของแต่ละหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ กิจกรรมชกมวยไทย โดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การปล่อยโคมไฟไม่น้อยกว่า 100 ลูก ขบวนแห่กระทงของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการทั้ง 20 หมู่บ้าน การแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนและเยาวชนในอำเภอไชยปราการ และการจัดประกวดดนตรีเยาวชน และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งผลการตัดสินสรุปได้ ดังนี้ การประกวดดนตรีเยาวชน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Mixer รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วง Zander รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วงกำปุ้ง รางวัลชมเชย ได้แก่ วง Anaconda รางวัลชมเชย ได้แก่ วง The Runetic การประกวดนางนพมาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชนกชนม์ ศรีวิชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวอนุธิดา พรมเสน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรัตนาภรณ์ กิตติวรรณา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ นางสาวยุพา แซ่ลี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ นางสาวประดับดาว อยู่พุ่ม
เมื่อวันที่ 2554-11-10  ถึง   ณ   ท่าลำน้ำฝาง สนามด้านหลังเทศบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด