เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 0
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการได้รับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2554
         สมาคมศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2554 แก่องค์กรที่ให้ความร่วมมือและแกนนำจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการสร้างความสามัคคีแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านจิตอาสา เมื่อ วันจันทร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ วิหารหลวงวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี เป็นผู้เข้ารับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ในประเภทองค์การบริหารจัดการที่ดี และให้ความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทางสังคมถ้วนหน้า ปี 2560 ให้ครอบครัวในชุมชนได้มีความอบอุ่นมั่นคงให้อยู่ดีมีสุขและให้บ้านเมืองน่าอยู่ตามนโยบายแห่งรัฐและตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2554 และ นางจันทร์จีรา วงค์จันเสือ นักพัฒนาชุมชน 5 เทศบาลตำบลไชยปราการได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2554 ซึ่งถือเป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมให้เป็นคนดีศรีเชียงใหม่ จาก นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 2554-11-07  ถึง   ณ   วิหารหลวงวัดสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่     
   
ดูข่าวทั้งหมด