เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 0
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการเปิด “ถนนคนเดิน(Walking Street)” ปี ๒๕๕๔
         เทศบาลตำบลไชยปราการ โดยคณะผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัด ถนนคนเดิน (Walking Street) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จึงได้จัด ถนนคนเดิน (Walking Street) ประจำปี ๒๕๕4 ขึ้น โดยใช้ชื่องาน “ข่วงคนเตียว แอ่วกาดหมั้ว ซื้อคัวปิ๊กบ้าน” จัดขึ้นทุก ๆ วันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่ เดือนธันวาคม ๒๕๕4 – เดือนมีนาคม ๒๕๕5 ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ และได้มีพิธีเปิดงานฯ ขึ้น อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม ๒๕๕4 โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธี ซึ่ง ถนนคนเดิน (Walking Street) ประจำปี ๒๕๕4 “ข่วงคนเตียว แอ่วกาดหมั้ว ซื้อคัวปิ๊กบ้าน” นั้น มีสินค้าเบ็ดเตล็ดมากมาย อาทิเช่น งานศิลปะ หัตถกรรมที่เป็นสินค้า OTOP จากหมู่บ้านต่าง ๆ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม การจัดข่วงละอ่อน ที่มีกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันหรือร่วมกับผู้ปกครอง การเปิดรับนวดแผนโบราณจากศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และกายภาพบำบัด เทศบาลตำบลไชยปราการ บนเวทีก็มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีมากมาย ทั้งจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ จะหมุนเวียนขึ้นแสดงในทุกสัปดาห์ ซึ่งในพิธีเปิด ถนนคนเดิน (Walking Street) นอกจาก การแสดงจากตัวแทนนักเรียนโรงเรียน และชุมชนต่าง ๆ มาให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังมีวงดนตรีชื่อดังของล้านนา “ลุงใจ ไอ่แซม” มาให้ความสุขกับประชาชนที่มาเที่ยวในวันนั้น อีกด้วย โดยเทศบาลตำบลไชยปราการมีความคาดหวัง ในการจัดงานถนนคนเดิน (Walking Street) ประจำปี ๒๕๕4 “ข่วงคนเตียว แอ่วกาดหมั้ว ซื้อคัวปิ๊กบ้าน” ในครั้งนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในอำเภอ ไชยปราการให้ดีขึ้น พร้อมกันนี้จะช่วยให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามัคคี อีกทั้งให้เยาวชนและประชาชนเล็งเห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมของท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ช่วยกันรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
เมื่อวันที่ 2554-12-29  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
   
ดูข่าวทั้งหมด