เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการจัดประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดทำ “โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล” ปี 2555 ขึ้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน นำมาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาและจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๕8) ประจำปี ๒๕๕5 และเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลฯ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ซึ่งมีหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ระหว่าง วันที่ ๓0 มกราคม ถึง วันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕5 เริ่มตั้งแต่เวลา ๑3.0๐ น. เป็นต้นไป โดย “โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล” ของทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน ในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การบริการกิจการในส่วนของเทศบาลฯ การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร และให้บริการรับชำระภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน และภาษีบำรุงท้องที่ การให้บริการด้านสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริการตัดผมฟรี แจกกล้าไม้ บริการด้านสัตวแพทย์ การแจกปุ๋ยหมัก การรับฟังปัญหาความต้องการ / การรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ การแจกเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับผู้ไร้ที่พึ่ง ซึ่งมีกำหนดการ ดังนี้ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที่ใช้ในการประชุม พื้นที่เป้าหมายในการจัดการประชุม 1 30 มกราคม 2555 13.00 - 20.00 น. วัดบ้านอ่าย บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น 2 31 มกราคม 2555 13.00 - 20.00 น. วัดทรายขาว บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น 3 3 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. วัดเชียงหมั้น บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น 4 6 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านด้ง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น 5 7 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น 6 8 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น 7 10 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. วัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น 8 13 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น 9 15 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. วัดปงตำ บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ 10 17 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. วัดสุปัฎนาราม บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ 11 20 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. วัดมหิงสาวาส บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ 12 21 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ 13 22 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ 14 24 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ 15 26 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. โบสถ์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ 16 27 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบลปงตำ 17 28 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. วัดบ้านเด่น บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว 18 29 กุมภาพันธ์ 2555 13.00 - 20.00 น. หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว 19 2 มีนาคม 2555 13.00 - 20.00 น. วัดบุญฑริกกาวาส บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว 20 5 มีนาคม 2555 13.00 - 20.00 น. วัดสุกาวาส บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดงเย็น
เมื่อวันที่ 2555-01-30  ถึง   ณ   20 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด