เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
         ระหว่าง วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้ วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลทรายขาว จังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย จังหวัดปัตตานี วันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี โดยการเข้ารับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลไชยปราการและการบริหารจัดการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมเยี่ยมชมที่ทำการศูนย์ฯ จุดสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนแดง การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเทศบาลตำบลไชยปราการ ,เยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพกายภาพบำบัดชุมชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลไชยปราการ และโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการด้วยเล็งเห็นถึงกิจกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรและด้านสาธารณสุข ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่แพร่หลายของเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในหน่วยงานต่อไป
เมื่อวันที่ 2555-02-05  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด