เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการจัด “นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ใหม่”
         หลังจากคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 – 12 เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลไชยปราการจึงได้จัดให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่ขึ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. เป็นการฝึกอบรมคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบล ไชยปราการ เวลา 13.00 น. จึงเป็นการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งผลการนับคะแนนสรุปได้ ดังนี้ หลังจากคณะกรรมการเลือกตั้งได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากสั่งให้มีการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 – 12 เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลไชยปราการจึงได้จัดให้มีการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการใหม่ขึ้น วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. เป็นการฝึกอบรมคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดย ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบล ไชยปราการ เวลา 13.00 น. จึงเป็นการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ ซึ่งผลการนับคะแนนสรุปได้ ดังนี้ หมายเลข ประจำตัวผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร ได้คะเนน ลำดับที่ 1 นายณรงค์ พงศ์กู่ 1,409 ๑๐ 2 นายสมเพชร สละตัน ๑,๖๖3 ๕ 3 นายแก้ว ดวงปูนันท์ ๑,๔๔2 ๙ 4 นายนิรันชัย ไชยา ๑,๕82 ๗ 5 นายเฉลิมพันธ์ เตียวกุล ๙83 ๑๑ 6 นายณรงค์เดช สอนปันดิ ๒,๐๕7 ๒ 7 ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง ๒,๗77 ๑ 8 นายสุคำ ต๊ะโปง ๑,๘๘๓ ๓ 9 นางอรทัย พรมใหม่ ๑,๕๘4 ๖ 10 นายถาวร ทาวรรณ์ ๑,๕31 ๘ 11 นายวันชาติ มูลละ ๑,๖90 ๔ 12 นายเกษม ใจคำแปง ๙34 ๑๒
เมื่อวันที่ 2555-02-14  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด