เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ รับประกาศเกียรติคุณ“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554”
         ด้วยแนวคิดในการทำงานด้านสตรีและครอบครัว “การพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ส่งเสริมครอบครัวให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน” และโครงการด้านสตรีและครอบครัว “การสร้างเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 20 ศูนย์ ภายใต้การกำกับและสนับสนุนของเทศบาลตำบลไชยปราการ สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว ยกย่องครอบครัวที่เป็นแบบอย่างของครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกตำบล และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง” ทำให้ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ได้รับเกียรติคุณรางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554” โดย นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นผู้เข้ารับมอบรางวัลในกิจกรรม “งานวันสตรีสากลและการประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว” จาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 2555-03-08  ถึง   ณ   ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด