เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสตรีสากล”
         เพื่อเสริมสร้างเจตคติการให้โอกาสสตรี โดยคำนึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย ตลอดจนให้สังคมทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญของสตรี และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลให้กว้างขวางขึ้น รวมถึง เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในองค์เครือข่ายสตรีอำเภอไชยปราการ เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอไชยปราการ จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสตรีสากล” ขึ้น เมื่อวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นการเดินขบวนรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก ตามโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงของเทศบาลตำบลไชยปราการ การรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ยาเสพย์ติด และเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแสดงพลังของกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอไชยปราการ โดยเริ่มตั้งแต่หน้าที่ว่าการอำเภอไชยปราการเรื่อยมาจนถึงหน้าอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ พิธีเริ่มเมื่อแขกผู้มีเกียรติและผู้เดินขบวนเข้าห้องประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยนางวิไลพร ลีลาคุณากร ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอไชยปราการกล่าวรายงานต่อ นายเทอดศักดิ์ จารุอัคคระ นายอำเภอไชยปราการประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำสตรีจากทุกหมู่บ้านในอำเภอ ไชยปราการ จากนั้นเป็นการอบรมเกี่ยวกับ “บทบาทสตรี ในการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง การสร้างภาวะผู้นำและการตัดสินใจของสตรี” จากวิทยากรพิเศษ จากนั้น ช่วงบ่ายเป็นการจัดการแข่งขันประกวดร้องเพลง จากตัวแทนกลุ่มสตรีแม่บ้านจากทุกตำบลในอำเภอไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2555-03-10  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด