เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จัดกิจกรรม“งานวันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว”
         วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ได้จัด “งานวันบัณฑิตน้อยร้อยสายใยรักจากครอบครัว” ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 3) จากโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จำนวน 50 คน นักเรียนระดับก่อนปฐมวัยที่อยู่ในสังกัดของกองการศึกษา เทศบาลตำบลไชยปราการ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยบง จำนวน 9 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันต้นเปา(บ้านอ่าย) จำนวน 14 คน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก จำนวน 11 คน และจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก จำนวน 9 คน รวมบัณฑิตน้อยทั้งสิ้น 93 คน พร้อมกันนั้น ยังเป็นการจัด “วันแห่งครอบครัว” ขึ้นอีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นการใช้เวลาว่าร่วมกันของครอบครัวและยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรม เริ่มจากพิธีรับมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่บัณฑิตน้อย ทั้ง 93 คน จาก นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ประธานในพิธี หลังพิธีรับมอบวุฒิบัตร ตัวแทนบัณฑิตน้อยได้กล่าวขอบคุณคุณครู ร่วมกันกล่าวคำกลอนและร้องเพลงเพื่อมอบให้แก่คุณครู จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 ศูนย์ โดยบริเวณงานเป็นการจัดแสดงนิทรรศการจากฝีมือของนักเรียน
เมื่อวันที่ 2555-03-12  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด