เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวอำเภอไชยปราการ ประจำปี 2555” สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
         ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาให้เป็นไปอย่างสมดุล ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสนองแนวพระราชดำริแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรัก ความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ เทศบาลตำบลไชยปราการ จึงจัดทำ “โครงการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่า เชียงดาว อำเภอไชยปราการ ประจำปี 2555” ขึ้น เมื่อวันที่ 15 – 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ และร่วมกันทำแนวกันไฟป้องเพื่อกันการเกิดไฟป่า ปลูกต้นไม้เพิ่มช่วยลดโลกร้อนในพื้นที่ ณ ศูนย์ควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว อำเภอไชยปราการ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไชยปราการ เจ้าหน้าที่อำเภอไชยปราการ หน่วยทหารในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาลฯ อาสาสมัครป้องกันไฟป่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่ง นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 2555-03-15  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการและศูนย์ควบคุมไฟป่าป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว อำเภอไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด