เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัดทำ “โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕”
         เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดทำ “โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ขึ้น ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ เฉพาะเวลาราชการ โดยการพิจารณาการจ้างนักเรียน/นักศึกษา ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น(จบมัธยมศึกษาปีที่ ๓) อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี บริบูรณ์ และมีฐานะยากจนที่ต้องการมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ซึ่งได้แบ่งงานให้หัวหน้ากอง แต่ละฝ่าย/งาน แบ่งงานหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ มีค่าตอบแทนในการทำงาน วันละ ๒๐๐ บาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม ความยากจน ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน พร้อมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2555-03-26  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด