เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม “โครงการย่อยกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และโครงการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร”
         วัน เสาร์ ที่ ๒๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอบรม “โครงการย่อยกิ่งไม้ใบไม้ และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และโครงการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้และเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ มี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและสาธิตให้กับ กลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลฯ ที่สนใจทั้งสิ้น ๓๗ คน โดยเป็นการฝึกอบรมและสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้ง เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในครัวเรือน หมู่บ้านของตน และเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
เมื่อวันที่ 2555-03-24  ถึง   ณ   สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด