เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลตำบลไชยปราการ จัด “โครงการผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”
         เทศบาลตำบลไชยปราการ แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการตามโครงการผู้ประสานพลังแผ่นดิน หรือ โครงการ 25 ตาสับปะรด เพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงกับประชาชน ในหมู่บ้าน จุด ต่างๆ การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างเครือฝ่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน และแจ้งเบาะแส ของผู้ค้า ผู้ผลิตให้แก่ทางราชการ รวมทั้งช่วยค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด นำออกมาเข้ารับการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนติดตามสอดส่องพฤติกรรมผู้เสพที่ผ่านการบำบัดไม่ให้หวนกลับไปเสพยาอีก ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จนไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและหมดไปในที่สุด โดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลไชยปราการได้เข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนทั้ง ๒๐ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้เข้าใจและเห็นพิษภัยของยาเสพติด โดยมีผู้ประสานพลังแผ่นดิน 25 คนต่อหมู่บ้าน ให้สมาชิก 1 คน รับผิดชอบต่อ 10-15 ครอบครัว หรือประมาณ 40-50 คน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของเทศบาลตำบลไชยปราการและรัฐบาล
เมื่อวันที่ 2555-03-21  ถึง   ณ   20 หมู่้บ้านในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด