เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรม "โครงการกิจกรรมวันสำคัญ"
         เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในการนำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ(แผนกประถม) พร้อมด้วยคณะครูนำเทียนพรรษาเข้าถวายที่วัดสุปัฏนาราม (วัดบ้านท่า) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และการจัดโครงการวันสำคัญ เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมธรรมาภิบาล การเพิ่มพูนทักษะการดำรงชีวิตในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมคุณธรรม สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสังคม เกิดค่านิยมที่ดีงาม มีระเบียบวินัย รักการทำงานและการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในวิถีประชาธิปไตย และรักในสถาบันที่ศึกษาอยู่และส่งเสริมการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
เมื่อวันที่ 2555-07-28  ถึง   ณ   ทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด