เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 13
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
กิจกรรม "ท้องถิ่นกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วมและการให้รางวัล ผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น"
         ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และวิถีประชาธิปไตยของพัฒนาการเมือง ได้ประกาศ เรื่องโครงการให้รางวัลผู้นำชุมชน เยาวชน และนักการเมือง ท้องถิ่นดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้เสนอชื่อ นายสุชาติ บัวคำ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ เข้าร่วมการคัดเลือกประเภท "นักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น" ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555 นั้น บัดนี้ทางคณะกรรมการการส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรมและวิถีประชาธิไตย ได้แจ้งว่า นายสุชาติ บัวคำ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ประเภท "นักการเมืองท้องถิ่นดีเด่น" ประจำปี 2555 ระดับภาคเหนือ ในจำนวน 15 จังหวัด ที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าว และในโอกาสนี้ ทางคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และวิถีประชาธิปไตย ได้จัดพิธีมองรางวัล ร่วมกับกิจกรรมสัมนา "ท้องถิ่นกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบบมีส่วนร่วม " ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเว็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดย ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ ประธานสภาพัฒนาการเมือง
เมื่อวันที่ 2555-08-03  ถึง   ณ   ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเว็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด