เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
จัดกิจกรรม To Be Number One คัพ ครั้งที่ 1 จัดการแข่งขัน กีฬาวอลเลย์บอล/ เปตอง
         ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลไชยปราการ (ศพส.ทต.) ร่วมกับ ชมรม To Be Number One เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดกิจกรรม To Be Number One คัพ ครั้งที่ 1 ต่อเนื่องมาจาก ได้จัดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่าน และจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล/เปตอง ต่อตั้งแต่วันที่ 14 - 23 สิงหาคม 2555 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ตลอดจนใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาไม่มั่วสุมกับยาเสพติด และเป็นการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี รวมถึงตามแนวพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้มีความหมายว่า "เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด" To Be Number One โดยมี นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะผู้บริหารฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน วันที่ 14 สิงหาคม 2555 อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้มีการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพตามแนวทางของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้ง เป็นการสนับสนุน กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา เสพติดของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทศบาลตำบลไชยปราการอีกด้วย สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กีฬาเปตอง ในวันนี้มีทีมที่มาจากหมูบ้าน องค์กร หน่วยงานราชการ ภายในเขตอำเภอไชยปราการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมดจำนวน 26 ทีม แยกออกเป็นดังนี้ 1. วอลเลย์บอลชาย จำนวนทั้งหมด 8 ทีม 2. วอลเลย์บอลหญิง จำนวนทั้งหมด 6 ทีม 3. เปตองชาย จำนวนทั้งหมด 8 ทีม 4. เปตองหญิง จำนวนทั้งหมด 4 ทีม
เมื่อวันที่ 2555-08-14  ถึง   ณ   สนามกีฬาเทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด