เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
ซ้อมแผน ด้านอุทกภัย ประจำปี 2555
         
...............เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมกับปกครองอำเภอไชยปราการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 กองบังคับการควบคุมที่ 2 ฉก.ม4 ชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 514 กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลไชยปราการ สาธารณสุข อำเภอไชยปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร้องธาร ฯลฯ รวม 22 หน่วยงาน และ 280 ชีวิต ที่เข้าร่วม "ฝึกอบรมซ้อมแผนเผชิญเหตุด้านสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน (ด้านอุทกภัย) ประจำปี 2555" ณ ศูนย์ฝึกเทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมี นายชัชวาลย์ พุทธโธ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นตัวเแทนของนายอำเภอไชยปราการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลไชยปราการและสมาชิกสภาเทศบาล
...............เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมคณะบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นประธานพิธีฝึกอบรมนักประดาน้ำ เพื่อให้มีนักประดาน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้น
...............เนื่องจากในแต่ละปี สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ทำลายชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติไปเป็นจำนวนมาก การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นจำเป็นต้องใช้บุคลากร และงบประมาณจำนวนมาก อันเป็นภาระที่หนักยิ่งของภาครัฐ/และส่วนราชการในท้องถิ่น เพื่อเป็นการลดภาระด้านงบประมาณในภาครัฐ รัฐบาลจึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดกำหนดแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้นทั่วประเทศ กำหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนภาคสนาม(Field Training Exercises : FTX) หรือการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะ (Table-Top Exercises : TTX) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลทุกภาคส่วน รวมทั้งเครื่องมือ, เครื่องใช้, ระบบกู้ภัย/ ระบบกู้ชีพ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุจากสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิ และให้ความรู้แก่ภาคประชาชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องตัน ให้อาสาภาคประชาชนเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเหลือราชการในการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้พ้นจากภัยอันตรายและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ การบูรณาการทุกภาคส่นในพื้นที่แต่ละท้องถิ่น พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่่จัดเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกำลังพลเครื่องมือ/ เครื่องใช้ ประสานการสนับสนุนกภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกับส่วนอำเภอ และจังหวัดในกรณีอุบัติภัยขนาดใหญ่ โดยให้มีการฝึกซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับรองรับสถานการณ์ด้านภัยพิบัติและเผชิญเหตุด้านสาธารณภัย ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารและเกิดความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ตาม พระราชบัญญิตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 2555-09-11  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ และสระว่ายโรงเรียนเอื่อวิทยา     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด