เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 25
วันนี้ : 10
วันที่    20 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
การส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุฯ
         ด้วยการเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยและยากไร้ ปี ๒๕๕๕ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมสนับสนุนโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการก่อตั้งการเคหะแห่งชาติ และวันที่อยู่อาศัยสากล ๒๕๕๕ (World Habitat Day 2012) บัดนี้การเคหะแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุแล้วเสร็จตามเป้าหมายปี ๒๕๕๕ ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๑๘ หลัง จึงได้จัดกิจกรรมส่งมอบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ และได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ ๑๗ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน ๑ หลัง ได้แก่ บ้านนายหมื่น นันทชัย เลขที่ ๓๐๙ ม.๑๗ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ซึ่งนายสุชาติ บัวคำ นายกเทศนตรีเทศบาลตำบลไชยปราการพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมในพิธีในการรับมอบบ้าน ในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 2555-10-26  ถึง   ณ   อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด