เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 20
วันนี้ : 
วันที่    26 05  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการประชุมประชาคมในเขตเทศบาล
         ด้วย เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้กำหนดว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ จัดประชุมเพื่อทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากประชาคมท้องถิ่นเพื่อมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ - ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียม (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) - ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนราษฎร์ในเขตเทศบาล - ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล - ประชาสัมพันธ์งานของกองช่าง เช่น การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร และอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง -ประชาสัมพันธ์งานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเทศบาลตำบลไชยปราการ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556
เมื่อวันที่ 2556-03-20  ถึง   ณ   ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด