เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
         ด้วย เทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดทำ “โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการเพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายของประชาชน ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคมเกิดความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ยึดถึงการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องและสุจริต ส่งผลให้การดำรงชีวิตของประชาชนเกิดความสมดุล มีความสุขตามอัตภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในครั้งนี้ เทศบาลตำบล ไชยปราการ ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการทำอาหารและขนม ในวันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2556-04-26  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด