เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กลุ่มแม่บ้านอำเภอไชยปราการ
         องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ในการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับกลุ่มแม่บ้านอำเภอไชยปราการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน มีความรู้เกิดทักษะ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอ ไชยปราการ จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๔๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2556-07-08  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด