เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 12
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
         เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการปลูกตันไม้บริเวณถนนลำลองแนวลำน้ำฝางในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อเป็นตัวอย่าง และแนวทางให้ชุมชนนำไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหาสภาวการณ์ จึงได้จัดทำโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมื่องคาร์บอนต่ำ ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณถนนลำลองแนวลำน้ำฝางในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ตั้งแต่ฝายเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น ถึงบ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเทศบาลตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2556-07-19  ถึง   ณ   หลังโรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาลตำบลไชยปราการ ระดับประถม     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด