เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 7
วันนี้ : 11
วันที่    24 03  2562
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ GIS
         ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐานเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูล ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง วันที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากร อปท. ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยผ่านระบบ GIS และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ถูกต้องและทันสมัย โดยการเคหะแห่งชาติได้ประสานงาน บุคลากรของ อปท. ในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง อ.แม่อาย เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 43 คน และได้ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลไชยปราการ โดยมีท่าน ดร.อภิวัฒน์ บุญสาธร ผอ.ฝ่ายวิชาการและพัฒนาที่อยู่อาศัยการเคหะแห่งชาติ กล่าวรายงานต่อท่านประธาน นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ
เมื่อวันที่ 2556-07-30  ถึง   ณ   ชั้น 3 เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด