เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 8
วันนี้ : 20
วันที่    14 08  2561
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
งานวันเด็ก ประจำปี 2557
         ..........นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมร่วมกับองค์กรทุกภาคส่วนในการจัดการแสดงและนิทรรศการ รวมถึงการแสดงของเด็กๆ กิจกรรมวันเด็กนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ยิดมั่นในสถาบันชาติ สาสนา พระมหากษัตริย์ นอกจากนั้นยังเป็นการตระหนักถึงอนาคตของชาติที่ต้องได้รับการคุ้มครองเลี้ยงดู สั่งสอน และช่วยเหลือสงเคราะห์สังคม ให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี อนามัยดี สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ เป็นเวทีให้เด็กๆ ได้กล้าแสดงออกได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติสืบไป ..........คำขวัญประจำปี 2557 มีใจความว่า "กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง" โดย พณฯท่าน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2557-01-11  ถึง   ณ   เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด