เทศบาลตำบลไชยปราการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 30
วันนี้ : 0
วันที่    16 08  2561
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
โครงการประชุมประชาคมเมือง
         เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2557 ก่อนวันประชาชมเมืองจริงได้มีประชุมเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน ประธานในการประชุม คือท่านปลัดเทศบาล นางสาวฐิตารีย์ โอฬา เพื่อทำความเข้าใจกระบวนการยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
..........เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 นายสุชาติ บัวคำ นายกเทศบาลตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ให้เกียรติ์มาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมประชาคมเมือง ในการจัดทำโครงการประชุมประชาคมเมือง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 16 ได้กำหนดว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ จัดประชุมเพื่อทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากประชาคมท้องถิ่นเพื่อมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดประเด็นหไลักในการพัฒนาเพื่อตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสอดค้องกับนโยบายของรัฐบาล ในครั้งนี้ได้เชิญผู้นำชุมชนและตัวแทนกลุ่ม ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มผู้สุงอายุ กลุ่มอสม. กลุ่มสินค้า OTOP ฯลฯ ในจัดส่งตัวแทนมาอย่างละ 2 คน กลุ่มเป้าที่ได้วางไว้เกิดกว่าที่กำหนด
เมื่อวันที่ 2557-01-14  ถึง   ณ   อาคารอเนกประสงค์ ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ     
  
  
  
  
  
  
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด