รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน (ฉบับชั่วคราว)
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 15
วันนี้ : 1
วันที่    06 06  2563
 
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ
ดูข่าวทั้งหมด
 
เทศบาลไชยปราการได้รับโล่ และเงินรางวัล
         ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรี ตำบลไชยปราการ ส.ต.อ. สุชาติ บัวคำ พร้อมคณะบริหาร ที่ได้รับรางวัล “การบริหารจัดการ ที่ดี” ของเทศบาลขนาดกลาง พร้อมกับเงินรางวัล 2,700,000 บาท เงินรางวัลที่ได้มานั้นทางเทศบาลฯ สามารถนำไปจัดทำโครงการตามอำนาจ หน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของประชาชน รางวัล "การบริหารจัดการที่ดี" เป็นสัญลักษณ์ยืนยันว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นองค์กรที่บริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ และให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการกำหนด นโยบาย และจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการพัฒนาท้องถิ่น รางวัลที่ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับถือว่าเป็นตัวบ่งชี้ถึงศักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ให้กับสังคมในท้องถิ่น ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การยกระดับฐานะองค์กรให้เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรที่จะมีการถ่ายโอนมาช่วยพัฒนาบ้านเมือง และการยอมรับจากสังคมโดยร่วม
เมื่อวันที่ 2548-06-20  ถึง   ณ   หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี     
  
  
   
ดูข่าวทั้งหมด