รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 0
วันที่    18 04  2564
 
สินค้า OTop จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน
1. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านมิตรอรัญ ม. 4 ต.ปงตำ
      สนใจติดต่อ น.ส.ประทุม ดวงศรี 0-5387-0202
2. กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง(OTOP) บ้านห้วยบง ต.ปงตำ
     สนใจติดต่อ นางจารุณี บีทุ 0-8792-2250-1
3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (OTOP) บ้านแม่ขิ 174 ม.1 ต.ศรีดงเย็น
     สนใจติดต่อ นางจันทร กิติคำ 0-8910-3155-9
4. กลุ่มทอเสื่อกกผู้สูงอายุ (OTOP) บ้านหนองบัว
     ชมรมผู้สูงอายุ บ้านหนองบัว สนใจติดต่อ นายคำ ไคร้แก้ว 0-8498-6548-3
5. กลุ่มจักสาร
-บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนายสุข หมื่นอาภัย 0-8102-2574-2
-บ้านด้ง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อ นางจันทนา ชินายี 0-8619-4713-8
7. กลุ่มแปรรูปผลิตทางการเกษตร
- บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อ นางทองเหรียญ พีระ 0-8690-7808-9
- บ้านเด่น ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางแสงเดือน บุญก้ำ 0-8717-7203-2
- บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางอำพร พุทธชัย 0-8618-9788-2 - บ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางพรพรรณ คำพิงค์ชัย 0-8067-3223-7
8. กลุ่มทำพริกลาบ
- บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางอรทัย พรมใหม่ 0-8619-6043-9
- บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางอัญชลี จุมปาจม 0-8443-4854-1
- บ้านเด่น ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางแสงเดือน บุญก้ำ 0-8717-7203-2
9.กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านอินทาราม
     สนใจติดต่อ นางสุกันธน แก้วจันทร์ตา 0-8619-0887-9
10.กลุ่มเพาะเห็ด บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ
     สนใจติดต่อ นางนงนุช พุทธชัย 0-8955-6527-4
11.กลุ่มผลิตมันกันยา บ้านปงตำ ต.ปงตำ
     สนใจติดต่อ นางอัมพร มงคลเทพ 0-8926-5655-8
12. กลุ่มแปรรูปอาหาร
- บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางวิไลพร ลีลาคุณากร 0-8138-6989-5
- บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางทองเงิน ศรีนวล 0-8170-6189-9
- บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางราตรี แข่งขัน 0-8219-6980-9
- บ้านทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางดวงพร ทามณี 0-8793-4541-1
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI