รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
อาเซียนประเทศไทย
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 11
วันที่    05 08  2563
 
สินค้า OTop จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน
1. กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านมิตรอรัญ ม. 4 ต.ปงตำ
      สนใจติดต่อ น.ส.ประทุม ดวงศรี 0-5387-0202
2. กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง(OTOP) บ้านห้วยบง ต.ปงตำ
     สนใจติดต่อ นางจารุณี บีทุ 0-8792-2250-1
3. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า (OTOP) บ้านแม่ขิ 174 ม.1 ต.ศรีดงเย็น
     สนใจติดต่อ นางจันทร กิติคำ 0-8910-3155-9
4. กลุ่มทอเสื่อกกผู้สูงอายุ (OTOP) บ้านหนองบัว
     ชมรมผู้สูงอายุ บ้านหนองบัว สนใจติดต่อ นายคำ ไคร้แก้ว 0-8498-6548-3
5. กลุ่มจักสาร
-บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนายสุข หมื่นอาภัย 0-8102-2574-2
-บ้านด้ง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อ นางจันทนา ชินายี 0-8619-4713-8
7. กลุ่มแปรรูปผลิตทางการเกษตร
- บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อ นางทองเหรียญ พีระ 0-8690-7808-9
- บ้านเด่น ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางแสงเดือน บุญก้ำ 0-8717-7203-2
- บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางอำพร พุทธชัย 0-8618-9788-2 - บ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางพรพรรณ คำพิงค์ชัย 0-8067-3223-7
8. กลุ่มทำพริกลาบ
- บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางอรทัย พรมใหม่ 0-8619-6043-9
- บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางอัญชลี จุมปาจม 0-8443-4854-1
- บ้านเด่น ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางแสงเดือน บุญก้ำ 0-8717-7203-2
9.กลุ่มเลี้ยงหมู บ้านอินทาราม
     สนใจติดต่อ นางสุกันธน แก้วจันทร์ตา 0-8619-0887-9
10.กลุ่มเพาะเห็ด บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ
     สนใจติดต่อ นางนงนุช พุทธชัย 0-8955-6527-4
11.กลุ่มผลิตมันกันยา บ้านปงตำ ต.ปงตำ
     สนใจติดต่อ นางอัมพร มงคลเทพ 0-8926-5655-8
12. กลุ่มแปรรูปอาหาร
- บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางวิไลพร ลีลาคุณากร 0-8138-6989-5
- บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางทองเงิน ศรีนวล 0-8170-6189-9
- บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางราตรี แข่งขัน 0-8219-6980-9
- บ้านทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
     สนใจติดต่อนางดวงพร ทามณี 0-8793-4541-1
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI