รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 
วันที่    18 04  2564
 
สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ

                    เทศบาลตำบลไชยปราการได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย จึงได้ได้สนับสนุนการดำเนินการสร้างลานกีฬาและที่ออกกำลังกายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชน  ประชาชน  ได้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้มีสถานที่สำหรับออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก 
                    โดยดำเนินการจัดลานกีฬาทั้งภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ  และหมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ  จำนวน  20  หมู่บ้าน  ดังนี้

1. สนามกีฬากลางภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ  จำนวน  3  สนาม  และสนามเครื่องเล่นออก
กำลังกาย  จำนวน  1  แห่ง

สนามเครื่องเล่นออก กำลังกาย
   
สนามฟุตซอล
   
สนามฟุตบอล 7 คน
   
สนามฟุตบอลขนาดใหญ่
   
สนามกีฬา ในอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย
   

2. ลานกีฬาแต่ละหมู่บ้าน  จำนวน  20  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
      2.1. ลานกีฬาบ้านปงตำหมู่ที่ 1  ต.ปงตำ
      2.2. ลานกีฬาบ้านท่า  หมู่ที่ 2  ต.ปงตำ
      2.3. ลานกีฬาบ้านปางควาย  หมู่ที่ 3  ต.ปงตำ
      2.4. ลานกีฬาบ้านมิตรอรัญ  หมู่ที่  4  ต.ปงตำ
      2.5. ลานกีฬาบ้านป่ารวก  หมู่ที่  5  ต.ปงตำ
      2.6. ลานกีฬาบ้านห้วยม่วง หมู่ที่  6  ต.ปงตำ
      2.7. ลานกีฬาบ้านห้วยบง หมู่ที่  7  ต.ปงตำ
      2.8. ลานกีฬาบ้านทุ่งยาว  หมู่ที่  8  ต.ปงตำ
      2.9. ลานกีฬาบ้านแม่ขิ  หมู่ที่  1  ต.ศรีดงเย็น
      2.10.ลานกีฬาบ้านแม่ขิหล่ายฝาง  หมู่ที่  2  ต.ศรีดงเย็น
      2.11.ลานกีฬาบ้านศรีดงเย็น  หมู่ที่  3  ต.ศรีดงเย็น
      2.12.ลานกีฬาบ้านอินทาราม  หมู่ที่  4  ต.ศรีดงเย็น
      2.13.ลานกีฬาบ้านอ่าย หมู่ที่  5  ต.ศรีดงเย็น
      2.14.ลานกีฬาบ้านทายขาว  หมู่ที่  7  ต.ศรีดงเย็น
      2.15.ลานกีฬาบ้านดงป่าสัก  หมู่ที่  9  ต.ศรีดงเย็น
      2.16.ลานกีฬาบ้านเชียงหมั้น  หมู่ที่  15  ต.ศรีดงเย็น
      2.17.ลานกีฬาบ้านด้ง  หมู่ที่  17  ต.ศรีดงเย็น
      2.18.ลานกีฬาบ้านเด่น  หมู่ที่ 1  ต.หนองบัว
      2.19.ลานกีฬาบ้านห้วยไผ่  หมู่ที่  2  ต.หนองบัว
      2.20.ลานกีฬาบ้านหนองบัว  หมู่ที่  3  ต.หนองบัว

   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI