รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
กิจการงานสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
แบบสอบความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
17 กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
อาเซียนประเทศไทย
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
   

Counter

เมื่อวาน  : 11
วันนี้ : 10
วันที่    05 08  2563
 
สนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ

                    เทศบาลตำบลไชยปราการได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย จึงได้ได้สนับสนุนการดำเนินการสร้างลานกีฬาและที่ออกกำลังกายเพื่อสนับสนุนให้เยาวชน  ประชาชน  ได้หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้มีสถานที่สำหรับออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และพื้นที่สร้างสรรค์เชิงบวก 
                    โดยดำเนินการจัดลานกีฬาทั้งภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ  และหมู่บ้าน ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ  จำนวน  20  หมู่บ้าน  ดังนี้

1. สนามกีฬากลางภายในเทศบาลตำบลไชยปราการ  จำนวน  3  สนาม  และสนามเครื่องเล่นออก
กำลังกาย  จำนวน  1  แห่ง

สนามเครื่องเล่นออก กำลังกาย
   
สนามฟุตซอล
   
สนามฟุตบอล 7 คน
   
สนามฟุตบอลขนาดใหญ่
   
สนามกีฬา ในอาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย
   

2. ลานกีฬาแต่ละหมู่บ้าน  จำนวน  20  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย
      2.1. ลานกีฬาบ้านปงตำหมู่ที่ 1  ต.ปงตำ
      2.2. ลานกีฬาบ้านท่า  หมู่ที่ 2  ต.ปงตำ
      2.3. ลานกีฬาบ้านปางควาย  หมู่ที่ 3  ต.ปงตำ
      2.4. ลานกีฬาบ้านมิตรอรัญ  หมู่ที่  4  ต.ปงตำ
      2.5. ลานกีฬาบ้านป่ารวก  หมู่ที่  5  ต.ปงตำ
      2.6. ลานกีฬาบ้านห้วยม่วง หมู่ที่  6  ต.ปงตำ
      2.7. ลานกีฬาบ้านห้วยบง หมู่ที่  7  ต.ปงตำ
      2.8. ลานกีฬาบ้านทุ่งยาว  หมู่ที่  8  ต.ปงตำ
      2.9. ลานกีฬาบ้านแม่ขิ  หมู่ที่  1  ต.ศรีดงเย็น
      2.10.ลานกีฬาบ้านแม่ขิหล่ายฝาง  หมู่ที่  2  ต.ศรีดงเย็น
      2.11.ลานกีฬาบ้านศรีดงเย็น  หมู่ที่  3  ต.ศรีดงเย็น
      2.12.ลานกีฬาบ้านอินทาราม  หมู่ที่  4  ต.ศรีดงเย็น
      2.13.ลานกีฬาบ้านอ่าย หมู่ที่  5  ต.ศรีดงเย็น
      2.14.ลานกีฬาบ้านทายขาว  หมู่ที่  7  ต.ศรีดงเย็น
      2.15.ลานกีฬาบ้านดงป่าสัก  หมู่ที่  9  ต.ศรีดงเย็น
      2.16.ลานกีฬาบ้านเชียงหมั้น  หมู่ที่  15  ต.ศรีดงเย็น
      2.17.ลานกีฬาบ้านด้ง  หมู่ที่  17  ต.ศรีดงเย็น
      2.18.ลานกีฬาบ้านเด่น  หมู่ที่ 1  ต.หนองบัว
      2.19.ลานกีฬาบ้านห้วยไผ่  หมู่ที่  2  ต.หนองบัว
      2.20.ลานกีฬาบ้านหนองบัว  หมู่ที่  3  ต.หนองบัว

   
   
   
   
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI