ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลไชยปราการ

ประวัติของเทศบาลตำบลไชยปราการ

          เทศบาลไชยปราการเดิมประกาศเป็นสุขาภิบาล ไชยปราการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 และเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้รับการปรับชั้น เทศบาลเป็นชั้น 6 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2542 และยกฐานเป็นเทศบาลขนาดกลาง จนถึงปัจจุบัน

          หลังจากได้มีพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหาร ราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 มีพื้นที่การปกครอง 5.85 ตร.กม. ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนแปลง ขยาบเขต เทศบาลตำามประกาศพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2512 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2512 ขยายเขตจากเดิม 5.85 ตารางกิโลเมตร เพิ่มขึ้นเป็น 18.26 ตร.กม.

การยุบรวม อปท.

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547 ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบรวม องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล ได้รวม องค์การบริหารส่วนตำบล ปงตำเข้าไว้กับ เทศบาล ตำบลไชยปราการ จนทำให้มีเนื้อที่ในความรับผิด ชอบทั้งหมดรวมเป็น 49.13 ตารางกิโลเมตร

ปัจจุบัน

          เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้ย้ายมา สำนักงานแห่งใหม่ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ต้งอยู่เลขที่ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ 31 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา (ที่มา ข้อมูล: งานพัสดุ กองคลัง) ซึ่งเป็นสำนักงานราชการ ที่กว้างใหญ่ ภายในสำนักงานยังมีอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, โรงเรียนเทศบาล 1 เทศบาล ตำบลไชยปราการ, อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย และ สนามฟุตบอล 7 คน ฯลฯ เป็นต้น

ดวงตราสัญญาลักษณ์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ

 • 1.เป็นวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร
 • 2. วงกลมข้างนอกเขียนว่า "เทศบาลตำบลไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่"
 • 3. วงกลมวงใน
            3.1. มีรูปภูเขา หมายถึง ดอยเวียงผา
            3.2. มีรูปกำแพงเมือง หมายถึง กำแพงเมืองเวียงไชยปราการ

ดอกไม้ประจำเทศบาล

ดอกเอื้องคำ เป็นดอกไม้ประจำของเทศบาลตำบลไชยปราการ
เอื้องคำ เอื้องผึ้ง ดอกเอื้องงามปี๋ใหม่เมือง

 •      สามารถอ่านบทความและความหมายของ ดอกเอื้องคำได้ ที่นี้

คำขวัญของเทศบาลตำบลไชยปราการ

บริการเป็นเลิศ   เชิดชูวัฒนธรรม
เน้นนำการศึกษา    บูชาพระเจ้าพรหม
รื่นรมย์เมืองคาร์บอนต่ำ

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

อธิบายคำขวัญ

 • บริการเป็นเลิศ 

           หมายถึง เทศบาลตำบลไชยปราการเน้นการบริการให้กับประชาชนทุกระดับที่เข้ามาใช้บริการกับเทศบาลฯ  อย่างเท่าเทียมกันและรวดเร็ว  ภายใต้อำนาจหน้าที่การให้บริการของเทศบาลฯ ให้กับประชาชน

 • ชิดชูวัฒนธรรม 

          หมายถึง เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการสืบสานประเพณี,  จารีตประเพณีในท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่ดีงามที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ให้คงสืบไป

 • เน้นนำการศึกษา 

          หมายถึง เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา ทุกระดับในพื้นที่  เช่น การจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ สังกัดเทศบาลตำบลไชยปราการ  การส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สนับสนุน การอบรม การศึกษาดูงาน ของแต่ละกลุ่ม เช่น อสม. กรรมการหมู่บ้าน  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  ผู้สูงอายุ  และยังส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลไชยปราการให้ได้รับการอบรม ศึกษาตามหลักสูตรต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่จะจัดตั้งโรงเรียน อสม. โรงเรียนผู้สูงอายุ และจะจัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน ในอนาคต

 • บูชาพระเจ้าพรหม 

          หมายถึง เทศบาลตำบลไชยปราการเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไชยปราการ  ที่มีประวัติมายาวนาน  ผู้ที่ตั้ง “เวียงไชยปราการ” สมัยโยนก-ล้านนา คือ พระเจ้าพรหมกุมาร หรือ พระเจ้าพรหมมหาราช ปัจจุบันได้ประดิษฐานของอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพรหมมหาราชผู้สร้างนครไชยปราการ ณ วัดพระเจ้าพรหมมหาราช บ้านป่าแดง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้ยังมีศิลปะการก่อสร้างที่เก่าแก่สวยงามเป็นศิลปกรรมแบบล้านนา เป็นที่ มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมและสักการะอนุสาวรีย์ของพระเจ้าพรหมมหาราชอยู่ เป็นประจำ (สามารถอ่านประวัติพระเจ้าพรหมมหาราช ฉบับย่อ ได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้) 

 • รื่นรมย์เมืองคาร์บอนต่ำ 

          หมายถึง เป็นศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลตำบลไชยปราการ ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ เมืองแห่งต้นไม้, เมืองไร้มลพิษ, เมืองพิชิตพลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน  เมืองคาร์บอนต่ำ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vission)

มุ่งมั่นบริการประชาชน เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)

 • 1.พันธกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน/เศรษฐกิจ

           เป็นเมืองที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สนองตอบต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนทั้งใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

 • 2. พัฒนธกิจด้านการศึกษา/ศาสนา และวัฒนธรรม 

           เป็นท้องถิ่นที่มีการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ มีการใช้ ศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาในด้านการศึกาา อบรมทั้งในและนอกระบบ กิจกรรมทาง ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นได้รับการสืบสาน โดยมีองค์กรชุมชน/หมู่บ้าน เป็นแกนนำในการพัฒนา

 • 3. พันธกิจด้านสุขภาพอนามัยและบริการสาธารณสุข 

           มีระบบบริการสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต การมีสุขภาพดี มีสภาพ แวดล้อมที่ดี โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาอนามัยชุมชน และเมืองน่าอยู่ ลดปัญหายาเสพติด มีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน

 • 4. พันธกิจด้านการเมืองการปกครอง 

           มีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองการบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินจ วางแผนและร่วมดูแลรักษาทรัพย์สินสมบัติท้องถิ่น มีการสนับสนุนระบบการปกครอง และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในทุกระดับ

 • 5. พันธกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           มีการอนุรักษ์และปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมมีการจัดการด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม

ข้อมูประชากร

          ข้อมูลจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ณ เดือน ตุลาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 15,843 คน แยกเป็น

ชาย
จำนวน 7,545 คน
หญิง
จำนวน 8,298 คน
รวมทั้งหมด
จำนวน 15,843 คน

           หมายเหตุ : ข้อมูลจาก งานทะเบียนราษฎร สำนักปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

สภาพทั่วไปของเทศบาล

          เทศบาลตำบลไชยปราการ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศเหนือของ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะห่างจากตัว จังหวัดประมาณ 127 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 850 กิโลเมตร
          ทางทิศใต้ของอำเภอ ไชยปราการ มีเส้นทางคมนาคม ติดกับอำเภอเชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ ระยะ ทาง ประมาณ 60 กิโลเมตร
          ทางทิศเหนือของอำเภอ ไชยปราการ มีเส้นทางคมนาคม ติดกับอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          เทศบาลตำบลไชยปราการ มีพื้นที่รวม 49.13 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 3 ตำบล 20 หมูบ้าน ของ อำเภอไชยปราการคือ

1. ตำบลปงตำ มี 8 หมู่บ้าน ได้แก่
     1.1 บ้านปงตำ หมู่ 1 ตำบลปงตำ
     1.2 บ้านท่า หมู่ 2 ตำบลปงตำ
     1.3 บ้านปางควาย หมู่ 3 ตำบลปงตำ
     1.4 บ้านมิตรอรัญ หมู่ 4 ตำบลปงตำ
     1.5 บ้านป่ารวก หมู่ 5 ตำบลปงตำ
     1.6 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลปงตำ
     1.7 บ้านห้วยปง หมู่ 7 ตำบลปงตำ
     1.8 บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ตำบลปงตำ
2. ตำบลหนองบัว มี 3 หมู่บ้าน ได้แก่
     2.1 บ้านเด่น หมู่ 1 ตำบลหนองบัว
     2.2 บ้านห้วยไผ่ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว
     2.3 บ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลหนองบัว
3. ตำบลศรีดงเย็น มี 9 หมู่บ้าน ได้แก่
     3.1 บ้านแม่ขิ หมู่ 1 ตำบลศรีดงเย็น
     3.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ 2 ตำบลศรีดงเย็น
     3.3 บ้านศรีดงเย็น หมู่ 3 ตำบลศรีดงเย็น
     3.4 อินทราราม หมู่ 4 ตำบลศรีดงเย็น
     3.5 บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลศรีดงเย็น
     3.6 บ้านทรายขาว หมู่ 7 ตำบลศรีดงเย็น
     3.7 บ้านดงป่าสัก หมู่ 9 ตำบลศรีดงเย็น
     3.8 บ้านเชียงหมั้น หมู่ 15 ตำบลศรีดงเย็น
     3.9 บ้านใหม่ศรีดงเย็น หมู่ 17 ตำบลศรีดงเย็น

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ประเทศพม่า

สภาพภูมิประเทศ

         เทศบาลตำบลไชยปราการมีพื้นที่ 49.13 ตารางกิโลเมตร มีแนวภูเขาล้อมรอบ ลักษณะ เอียงลาดไปทางทิศตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีลำธารและลำห้วยไหลลงสู่ แม่น้ำฝางที่ไหลผ่านเขตเทศบาลไปทางทิสเหนือ ซื่งเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ใช้ในการเกษตรกรรม ได้ทุกฤดูกาล

ลักษณะภูมิอากาศ

          สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ในช่วงฤดูร้อนจะร้อนระดับปานกลาง ในช่วงฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะมีฝนตกซุก เหมาะสำหรับการทำการเกษตรกรรม

สภาพสังคม

          ประชากรอาศัยอยู่ในเขตเะทศบาล โดยภาพรวมแล้วเป็นสังคมแบบกลุ่ม ชาวบ้านดั้งเดิมนี้ จะถือปฎิบัติขนบธรรมเนียม และประเพณีท้องถิ่นโดยเคร่งครัด กลุ่มชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่ใหม่ ซึ่ง มาตั้งรกรากอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนประชากรแฝงในเขตเทศบาล ยังมีจำนวนหนึ่ง เนื่องจากมีจำนวน ประชากร ที่เป็นผู้ที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ แต่ยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาด้วย ได้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และแรงงานที่เข้ามาทำงานในเขตเทศบาล ที่มาเช่าอาศัยอยู่ตามบ้านพัก โดยไม่มีหลักฐาน ทางทะเบียนอีกจำนวนมาก

สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม

          ท้องถิ่นไชยปราการ เป็นชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นจากการที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีลำน้ำฝาง ไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์ของน้ำ และพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่จึงมี อาชีพเกษตรกร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ลิ้นจี่ ลำไย ส้ม กระเทียม หอมแดง และมีสัตว์เลี้ยง

          1. อาคารพาณิชย์ ประมาณ 117 แห่ง
          2. อาคารที่พักอาศัย ประมาณ 5,350 แห่ง
          3. โรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 2 แห่ง
          4. ตลาดสด (ขนาดใหญ่) ประมาณ 3 แห่ง
          5. ธนาคาร ประมาณ 3 แห่ง
          6. ส่วนราชการ ประมาณ 27 แห่ง
          7. สถานศึกษา ประมาณ 9 แห่ง
          8. ตลาดนัด ประมาณ 2 แห่ง

          นอกจากนี้ ประชากรในเขตเทศบาลนอกจากจะมีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นอันดับหนึ่งแล้ว ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างในภาครัฐและภาคเอกชน รับจ้างทั่วไป รองลงมาจากการประกอบ อาชีพค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจเป็นต้น