รับเรื่องร้องเรียน
หรือ โทรมาที่เบอร์ 053-457370 ต่อ901
หรือ ติดต่อทาง Inbox facebook ของงานนิติการ
ข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงสร้างองค์กรและอำนาจหน้าที่
โครงสร้างบุคลากร
สรุปรายรับราย-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ
งานบริหารบุคคล
แผนพัฒนา,แผนชุมชน และเทศบัญญัติเทศบาล
งานกิจการสภา
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการดำเนินประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการในการปฏิบัติงาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กฎหมายเกี่ยวข้องกับเทศบาล
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
สถิติการให้บริการและรับเรื่องร้องเรียน
รายงานความพึ่งพอใจการให้บริการ
ถามและตอบ
สาระสำคัญ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ควบคุมภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสี่ยง
สื่อสังคมออนไลน์ Social Network
ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์
ระบบ e-Service
   
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรมของเทศบาล
รายงานราคากลาง/ประมาณราคากลาง
จัดซื้อจัดจ้าง /ประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์
   
การให้บริการประชาชน
กระบวนงานบริการตามภารกิจของ อปท.
งานนทะเบียนราษฎร
งานจัดเก็บและการหารายได้
งานทะเบียนพาณิชย์
การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานป้องกันสาธารณภัยและบรรเทา
รับแจ้งเหตุรำคาญ
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลไชยปราการ
Download แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
   
ข้อมูลท่องเที่ยว
สินค้าพื้นเมืองและแหล่งของฝาก
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่พัก และอาหาร
อาเซียนประเทศไทย
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน
สนามกีฬา
   
   
สำรวจการเยี่ยมชมเว็บไซต์

Counter

เมื่อวาน  : 9
วันนี้ : 0
วันที่    18 04  2564
   
   
 
 
  ดูเพิ่มเติม
  ดูเพิ่มเติม
โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ 2564.....10/03/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 88.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 176,000.- บาท.....02/02/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 102/1 ทิศตะวันตก-วัดศรีอุทุมพร ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.69 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 184.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 238,000.- บาท.....02/02/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1 ม.9 บ้านองป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 50.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 103,500.- บาท.....02/02/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านต่อจากรางระบายน้ำเดิม ม.17 บ้านดง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 66.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 66,000.- บาท.....02/02/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว บริเวณซอยข้างธนาคารออมสิน ม.2 บ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท.....02/02/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดอินทารามถึงท้ายหมู่บ้าน ม.4 บ้านอินทาราม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 80.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 165,700.- บาท.....27/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอาคารหอประชุม ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 40.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 181,000.- บาท.....27/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้งที่่อ่านหนังสือพิมพ์ บ้านดงป่าสัก ซอย 1 ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 10.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 52,000.- บาท.....27/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 5 จากถนนใหญ่-บ้านนายมานัด หาญฟ้าเลื่อน ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 119.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 236,700.- บาท.....22/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 128.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 579,200.- บาท.....22/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านห้วยม่วง-บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านทุ่งยาว ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 104.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 362,200.- บาท.....22/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนางอาทร คำเขียว ถึงบ้านนายบุญเลืิศ คำเขียว ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 184.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 382,200.- บาท.....22/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านปงตำ-บ้านห้วยบง ม.7 บ้านห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท.....22/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 21.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 179,000.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 1 ถึงวัดม่วงคำ ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 90.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 179,000.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายกุย-บ้านนายไกรสูร ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 48.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 95,400.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณดวงจันทร์ อิ่นคำ-นางอมร วงศ์เรือน ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 70.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 139,200.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายแก้ว กันทะสุข-บ้านนายปั๋น บัวอ่วม ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 57.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 113,400.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณสายวัดบ่อสร้าง-ทุ่งยาว-มิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 49.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 163,900.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 7 ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 71.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 141,200.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ บริเวณซอย 3 ม.1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 161.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 475,200.- บาท.....20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 42,700 บาท.......20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 1 ถึง วัดม่วงคำ ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 179,200 บาท.......20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายกุย - บ้านนายไกรสูร ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 95,400 บาท.......20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านดวงจันทร์ อิ่นคำ - นางอมร วงศ์เรือน ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 139,200 บาท.......20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายแก้ว กันทะสุข - บ้านนายปั้น บัวอ่วม ม. 5 บ้านป่ารวก บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 113,400 บาท.......20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณสายวัดบ่อสร้าง-ทุ่งยาว-มิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 163,900 บาท.......20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 7 ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 71.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 141,200 บาท.......20/01/2564
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 3 ม.1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 161.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 475,200 บาท.......20/01/2564
โครงการจัดทำป้ายบอกซื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ บริเวณเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 120 ป้าย ราคากลาง 492,000 บาท.....27/08/2563
โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ 13-001 บ้านอ่ายซอย 8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 761 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 1,715,700.-บาท ...30/07/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายบ้านโต้งสองข้างทาง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 385,400.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้าง คสม. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่2) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 86,900.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ(ช่วงที่3) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. หนา 0.25 ม. ยาว 100 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 144,000.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 90 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 213,700.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายรีชล ส่างใจ ถึงบ้านนายจรูญ ศรีคะ ซ.11 บ้านขุกขางลาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว133.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 232,600.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเด่นซอย 1 ต่อจากเดิมด้านทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวม 138.92 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 330,300.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม.7 ต.ปงตำ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 157 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 373,300.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณทางเข้าหอเจ้าบ้าน บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 96 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 227,900-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่ 4) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่งวัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. นาว 29.20 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 50,000.-บาท...29/07/2563
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านอ่าย ซ.6 ม.5 ต.ศรีดงเย็น ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. นาว 209.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 382,000.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ เชื่อม ม.3 ต.แม่ทะลบ บริเวณบ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมบ้านดงป่างิ้ว ม.3 ต.แม่ทะลบเขต อบต.แม่ทะลบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 258,400.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณสายปงตำเชื่อมถนน รพช(สวนแขก) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0 0.15 ม. ยาว 110.70 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 263,300.-บาท...29/07/2563
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 6 ม.4 ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 235,200.- บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 40.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 87,300.- บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายรอด-บ้านนายจันทร์ หวันวงค์ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 20.02 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 43,100.- บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ บริเวณถนนลงไปหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยม่วง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 105 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 380,000.- บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 138 บ้านนายจรัญ บัวลาแก้ว ถึงบ้านนายนวล พญาราช ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 95.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 205,900.- บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว บริเวณข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 352,500.- บาท
โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ทำระบบประปา หมู่บ้าน ม.3 ต.หนองบัว บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม. 3 ต. หนองบัว ตามแบบแปลนของเทศบาล เจาะบ่อน้ำบาดาล 6" ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ราคากลาง 222,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ถึงลำน้ำฝาง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 338,500.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอ่านหนังสือพิมพ์บ้านดงป่าสักซอย 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 68.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 337,700.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านนายเจริญ เตโจ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 103.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 349,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทาราม หมู่ 4 ตำบลศรีดเย็น เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อบ้านหนองเทียงคำ หมู่ 16 ตำบลศรีดเย็น เขตอบต.ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านนางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ 16 บ้านอินทาราม หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 149.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 647,200.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง-อินทาราม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณซอย 8 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 172.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 388,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านสมบูรณ์ จอมจิตร ถึงบ้านนายทองสุข พุฒิดี(ซอยหลังตลาด) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 316,100.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านนายสม คำนวล ถึงบ้านนางสาวฐิตารีย์ โอฬา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคา 135,500.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห.17 ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. ม.7 ต.ปงตำ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 182.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ Overlay บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านห้วยม่วง ม.6-บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 258 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายใหญ่ต่อจากโครงการเดิมบ้านป่าสัก ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 380 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5 ต.ปงตำ บ้านป่ารวก ซ.6 ต.ปงตำ ถึงถนนเชื่อมบ้านป่ารวก ซ.9 ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 230 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านศรีดงเย็น ซ.10 เชื่อม ซ.1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการปรับปปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ซ.8 ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซ.8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างถนนแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.15 ต.ศรีดงเย็น ถนนบริเวณบ้านเชียงหมั้น ม.15 เพื่อก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 102 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลหนองบัว บริเวณบ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 315 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.2 ต.ศรีดงเย็น เชื่อม ม.2 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น เขต อบต.ศรีดงเย็นเชื่อมบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณ บ้านนายสม คำนวล - บ้านปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 58.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 134 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณภายในหมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณข้างวัด ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสม. บริเวณ ซอย 6 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 2 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
บันทึกข้อความ ประมาณราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดเชียงหมั้น บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว บริเวณป่าช้าบ้านเด่น บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านดง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านถึงลำน้ำฝาง บ้านดง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, เปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยมและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านปางควายทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-0001 บ้านอ่าย ซ.8 - บ้านท่า ซ.8 ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอ่าย ซอย6 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านทรายขาว ซอย 3 ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอินทาราม ซอย 2 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านศรีดงเย็น ซอย 10 เชื่อมต่อ ซอย 1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านเด่น ซอย 7 ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยไผ่ ซอย 6 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยบง ซอย 3 ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านมิตรอรัญ ซอย 3 ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านท่า(หลังวัด) ซอย 13 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หลังตลาดบ้านท่า ซอย 6 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปงตำ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านด้ง จำนวน 2 จุด บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวรวม 2 จุด 14 ม. แบบเลขที่ ทถ-5-201 เป็นจำนวน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณปางควาย ซอย 13 ม. 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 132.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณ ซอย 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 176.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว ข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย บ้านห้วยไผ่ ม. 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 45.50 ม. แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 51.50 ม. แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิดบริเวณข้างถนนลงไปหมู่บ้านห้วยม่วง บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิดบริเวณถนนสายหลักเชื่อมซอย 6 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลุึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 123.50 เมตร (แบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณซอย 7 บ้านมิตรอรัญ หม่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาม 123.50 ม. (แบบมีฝาปิด) ตาแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวนเงิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านนางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียงคำ บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง-อินทาราม หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระยายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวยกายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณถนน ซอย 1 ระหว่างบ้านเลขที่ 78 บ้างปงตำ หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างเมรุ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้ายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณวัดเด่นสามัคคี บ้านเด่น หมู่ที่ 1 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดใหม่
โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้านและโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมุ่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 7 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านหัวยม่วง-ถนนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านท่า ซอย 16 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนแบบ Overlay
โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ซอย 8 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีอุทุมพร บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณซอยใหม่บ้านโต้ง บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมวัดบ้านเด่นทางทิศใต้ บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิม ถนนบ้านปางควาย ซอย 14 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณ ซอย 3 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 7 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายสนั่น-บ้านนางวิจิตรา บ้านป่ารวกหมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายพินัย บัวบาน ซอย 11 บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ขิ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสะพานบ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ-เขตติดต่อบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว(จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ซอย 16 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต, ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์, ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและปรับปรุงลานกีฬาชุมชน

โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 10 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15 (จุดที่ 1) และถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15/1 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านอินทาราม บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 11-13 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ประกาศคณะกรรมการราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิ ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านป่ารวก ซอย 8 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 2) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 1) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านท่า (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปงตำ ซอย 16 บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปรกาาร
การกำหนดราคากลางในดครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องน้ำ และอาคารเรียน
โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการ
โครงการเทลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.....
โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีทางศาสนา ฌาปนสถานบ้านปงตำ พร้อมปรับปรุงพื้นอาคาร หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่........
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว บริเวณประปาหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น-ถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 4 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่...........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ..........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 5 หมู่ที่ 3. ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.......
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านด้ง ซอย 2 หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเญ้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่........
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 9 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่.....
ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก......
โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง รูปแบบกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์วางซ้อนทับ ริมน้ำฝาง บริเวณหลังวัดอินทราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านแม่ขิ ซอย 2 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ ซอย 7 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อเชื่อมรางเดิมสามแยกบ้านมิตรอรัญ-วัดบ่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 16 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านปางควาย-บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลไชยปราการ ม. 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมข้างลำเหมืองชลประทาน หมู่ 5 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยม่วง ซอย 10 หมู่ 6 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านอ่าย หมู่ 5 ต.ศรีดงเย็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเด่น หมู่ 1 ต.หนองบัว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านปงควาย ซอย 5 หมู่ 3 ต.ปงตำ
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านอ่าย ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น .....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนปงตำ ซอย5 สามแยก รพช.บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ .....
โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 1 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ .....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวรถนนบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 2 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนห้อยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 1 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 2 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมัน ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนแบบ OVerlay บริเวณต่อจากถนนเดินถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น.....
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 - บ้านอินทราราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น กว้าว 6 เมตร ยาว 2300 เมตร.....
โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 27/1 ถึงสามแยก รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 2 ระหว่างบ้านเลขที่ 238-315 บ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณแหล่งน้ำหนองทาหมุกถึงบ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นจากแหล่งน้ำหนองควายตกถึงพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-3 และตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 1 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่าบริเวณบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไฝ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อจากถนนเดิมทางไปป่าช้าบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 7 - บ้านเลขที่ 131/2 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อถนนเดิมจากสามแยกท่อลอดเขตติดต่อ บ้านหนองบัว บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ บริเวณสระน้ำประจำหมู่บ้านปางควาย (หนองล้องไผ่) ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

  ดูเพิ่มเติม
   
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติคอนกรีต)ทางหลวงท้องถิ่น รหัสทางชม.ถ 13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึงบ้านท่า ซอย 8 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 149.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยป .........
ประกวดราคาซื้อรถรรทุกขยะขนาด ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) .........
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) .........
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding) .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.50 เมตร สูงเฉลี่ย 13.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 32.50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ .........
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 64.70 ม. .........
  ดูเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทางชม.ถ.13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึง บ้านท่า ซอย 8 หมู่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi .........2564-04-10 15:14:31
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมตั้งโต๊ะ .........2564-04-10 15:11:33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทางชม.ถ.13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึง บ้านท่า ซอย 8 หมู่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid .........2563-08-21 15:58:32
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........2562-08-28 10:27:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ ม.6 ต.ปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........2562-02-15 14:27:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น ม. 3 ต.ศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........2562-02-13 14:45:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........2562-02-13 13:39:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........2561-12-27 10:29:34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิด 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........2561-12-19 11:25:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.13-011 สายทางบ้านห้วยม่วง ซ.1 ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .........2561-12-14 13:26:15
  ดูเพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 .........2564-01-25 15:33:15
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 .........2563-12-03 10:45:33
ปรกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(เพิ่มเติม) ประจำปี 2564 .........2563-11-27 15:29:19
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน ด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 .........2563-11-13 11:59:15
ประกาศ เรื่อง การขี้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 .........2563-10-29 13:53:21
ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง .........2563-10-26 14:59:55
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 .........2563-10-26 09:11:42
ประชาสัมพันธ์จองล๊อคเพื่อขายสินค้าในงานลอยกระทง ตั้งแต่วันที่ 19-22 ตุลาคม 2563 ตามระเบียบเทศบาลตำบลไชยปราการว่าด้วยการบริหารจัดการตามโครงการส่งเสริมประเพณีวัมนธรรมท้องถิ่นประเพณียี่เป็งประจำปี 2563 .........2563-10-12 14:27:35
ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 .........2563-10-02 08:32:17
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีพ.ศ.2563 .........2563-10-01 20:10:11
  ดูเพิ่มเติม
   
   
หนังสือราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ดูเพิ่มเติม
  ดูเพิ่มเติม
   
   
   
   
Copyright © 2010 by www.chaiprakarn.go.th All rights reserves.
เทศบาลตำบลไชยปราการ 702 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
Tel.0-53457-370   Fax. 0-5345-7360    Contact E-mail : admin@chaiprakarn.go.th    Contact Webmaster by E-mail:webmaster@chaiprakarn.go.th
Contact Line : @oqj7270z    Contact Facebook : https://www.facebook.com/chaiprakarnCMI