เทศบาลตำบลไชยปราการ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เทศบาลตำบลไชยปราการ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ พระองค์ได้ทรงงานและบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงพสกนิกร รวมทั้งทรงก่อตั้งโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งยังได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ ดังนี้

  1. โครงการแก้มลิง
  2. โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา
  3. โครงการฝนหลวง
  4. โครงการหลวงดอยคำ
  5. โครงการฟาร์มโคนม ไทย - เดนมาร์ค
  6. โครงการชั่งหัวมัน
  7. โครงการในพระราชดำริ ตอนแกล้งดิน

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณสำนักงานและหน่วยงานภายในของ เทศบาลตำบลไชยปราการ