ข่าวประกาศราคากลาง

เทศบาลตำบลไชยปราการหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศราคากลาง


มีจำนวน   258   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2564-08-05 14:05:40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณ ซอย 9 ม.1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 040 ม.ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.125 ม. ยาวรวม 94.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
2 2564-07-09 11:16:29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 5 จากถนนใหญ่-บ้านนายมานัด หาญฟ้าเลื่อน ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 119.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
3 2564-07-09 11:14:16 โครงการก่อสร้างถนนแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.7 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านทราย-บ้านอินทาราม ม.7 บ้านทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 162.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
4 2564-06-22 15:42:28 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม. 3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านศรีดงเย็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา โดยการวางท่า พีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ความยาวรวม 204 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคา 43,608.08 บาท
5 2564-06-22 15:39:38 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม. 4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณประปาหมู่บ้าน ม. 4 บ้านอินทาราม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการเปลี่ยนสารกรองน้ำ ถังกรอกน้ำขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 1.00 ม. สูง 1.90 ม. จำนวน 2 ถัง ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 66,286.50 บาท
6 2564-06-21 14:13:18 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม. 5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปา โดยการวางท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวรวม 2,080 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 290,058.23 บาท
7 2564-06-17 13:09:56 โครงการก่อสร้างลานพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดเชียงหมั้น ม. 15 บ้านเชียงหมั้น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตรและรางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 63 ม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 211,382.82 บาท
8 2564-06-11 19:36:49 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณโรงเก็บของบ้านมิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ หนา 0.10 ม. พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 132.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 50,319.25 บาท
9 2564-06-08 16:01:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 6 ม. 5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยรปารการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 67.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 135,000 บาท
10 2564-06-08 15:11:32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 ต.หนองบัว บริเวณซอยแยกบ้านนายนอง จันทะไพสน ม. 3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 129.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 517.20 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 300,583.89 บาท
11 2564-06-08 14:41:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ต.หนองบัว บริเวณซอย 1 ม.1 บ้านเด่น ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 147.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 355,700 บาท
12 2564-06-08 14:02:10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม. 2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสามแยกหน้าวัดศรีอุทุมพรด้านทิศใต้ ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 115,400 บาท
13 2564-06-08 11:57:31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม. 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเชียงหมั้น ม.15 บ้านเชียงหมั้น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.5-1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.50 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 146,200 บาท
14 2564-06-08 11:11:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1 (ซอยใหม่บ้านโต้ง) ม. 1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 24.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 59,200 บาท
15 2564-06-08 10:45:45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายอนันต์ บุญธรรม-บ้านนายประสงค์ ชำนาญค้า ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 72.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 127,662.77 บาท
16 2564-06-08 10:11:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายรีชล ส่างใจ-บ้านจรูญ ศรีคะ ซอย 11 ม. 2 บ้านท่า (บ้านขุกขางลาง) ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 239.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 578,648.34 บาท
17 2564-06-07 11:21:11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.1 ต.ปงตำ บริวเณ ซอย 7 ม. 1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 265 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 572,573.71 บาท
18 2564-06-07 10:11:45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว บริเวณถนนสายบ้านหนองขัว ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.หนา 0.05 เมตร ยาว 265.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปรกาารกำหนด ราคากลาง 572,573.71
19 2564-05-21 16:11:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย ม. 3 บ้านศรีดงเน็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนา 0.125 ม. ยาวรวม 128.00 ม. ตามแบบแปลงเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 619,500 บาท
20 2564-04-20 10:07:41 โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซ.8 - บ้านท่า ซ.8 ม.4 บ้านอินทาราม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 360 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตรม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
21 2564-03-10 13:09:08 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ 2564
22 2564-01-27 14:58:20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดอินทารามถึงท้ายหมู่บ้าน ม.4 บ้านอินทาราม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 80.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 165,700.- บาท
23 2564-01-27 14:29:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอาคารหอประชุม ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 40.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 181,000.- บาท
24 2564-01-27 14:29:53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 88.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 176,000.- บาท
25 2564-01-27 14:11:05 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้งที่่อ่านหนังสือพิมพ์ บ้านดงป่าสัก ซอย 1 ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 10.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 52,000.- บาท
26 2564-01-27 14:01:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 102/1 ทิศตะวันตก-วัดศรีอุทุมพร ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.69 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 184.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 238,000.- บาท
27 2564-01-27 13:45:07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1 ม.9 บ้านองป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 50.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 103,500.- บาท
28 2564-01-27 13:16:26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านต่อจากรางระบายน้ำเดิม ม.17 บ้านดง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 66.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 66,000.- บาท
29 2564-01-27 13:05:00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว บริเวณซอยข้างธนาคารออมสิน ม.2 บ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท
30 2564-01-22 15:02:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 5 จากถนนใหญ่-บ้านนายมานัด หาญฟ้าเลื่อน ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 119.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 236,700.- บาท
31 2564-01-22 14:58:36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 128.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 579,200.- บาท
32 2564-01-22 14:41:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านห้วยม่วง-บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านทุ่งยาว ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 104.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 362,200.- บาท
33 2564-01-22 14:16:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนางอาทร คำเขียว ถึงบ้านนายบุญเลืิศ คำเขียว ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 184.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 382,200.- บาท
34 2564-01-22 14:02:32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านปงตำ-บ้านห้วยบง ม.7 บ้านห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท
35 2564-01-20 17:15:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 42,700 บาท
36 2564-01-20 16:59:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 1 ถึง วัดม่วงคำ ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 179,200 บาท
37 2564-01-20 16:48:48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายกุย - บ้านนายไกรสูร ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 95,400 บาท
38 2564-01-20 16:25:57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านดวงจันทร์ อิ่นคำ - นางอมร วงศ์เรือน ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 139,200 บาท
39 2564-01-20 16:13:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายแก้ว กันทะสุข - บ้านนายปั้น บัวอ่วม ม. 5 บ้านป่ารวก บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 113,400 บาท
40 2564-01-20 15:51:39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณสายวัดบ่อสร้าง-ทุ่งยาว-มิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 163,900 บาท
41 2564-01-20 15:35:02 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 7 ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 71.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 141,200 บาท
42 2564-01-20 15:01:42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 3 ม.1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 161.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 475,200 บาท
43 2563-08-27 09:59:48 โครงการจัดทำป้ายบอกซื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ บริเวณเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 120 ป้าย ราคากลาง 492,000 บาท
44 2563-07-31 09:30:11 โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ 13-001 บ้านอ่ายซอย 8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 761 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 1,715,700.-บาท
45 2563-07-29 18:27:49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายบ้านโต้งสองข้างทาง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 385,400.-บาท
46 2563-07-29 18:09:54 โครงการก่อสร้าง คสม. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่2) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 86,900.-บาท
47 2563-07-29 17:51:00 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ(ช่วงที่3) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. หนา 0.25 ม. ยาว 100 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 144,000.-บาท
48 2563-07-29 17:23:57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 90 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 213,700.-บาท
49 2563-07-29 17:15:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายรีชล ส่างใจ ถึงบ้านนายจรูญ ศรีคะ ซ.11 บ้านขุกขางลาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว133.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 232,600.-บาท
50 2563-07-29 16:59:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเด่นซอย 1 ต่อจากเดิมด้านทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวม 138.92 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 330,300.-บาท
51 2563-07-29 16:48:29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม.7 ต.ปงตำ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 157 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 373,300.-บาท
52 2563-07-29 16:33:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณทางเข้าหอเจ้าบ้าน บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 96 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 227,900-บาท
53 2563-07-29 16:11:11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่ 4) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่งวัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. นาว 29.20 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 50,000.-บาท
54 2563-07-29 16:10:34 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ เชื่อม ม.3 ต.แม่ทะลบ บริเวณบ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมบ้านดงป่างิ้ว ม.3 ต.แม่ทะลบเขต อบต.แม่ทะลบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 258,400.-บาท
55 2563-07-29 15:51:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณสายปงตำเชื่อมถนน รพช(สวนแขก) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0 0.15 ม. ยาว 110.70 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 263,300.-บาท
56 2563-05-18 15:48:41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 6 ม.4 ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 235,200.- บาท
57 2563-05-18 15:35:58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 40.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 87,300.- บาท
58 2563-05-18 15:21:26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายรอด-บ้านนายจันทร์ หวันวงค์ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 20.02 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 43,100.- บาท
59 2563-05-18 15:19:54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ บริเวณถนนลงไปหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยม่วง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 105 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 380,000.- บาท
60 2563-05-18 15:02:10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 138 บ้านนายจรัญ บัวลาแก้ว ถึงบ้านนายนวล พญาราช ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 95.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 205,900.- บาท
61 2563-05-18 14:59:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว บริเวณข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 352,500.- บาท
62 2563-04-10 10:47:00 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ทำระบบประปา หมู่บ้าน ม.3 ต.หนองบัว บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม. 3 ต. หนองบัว ตามแบบแปลนของเทศบาล เจาะบ่อน้ำบาดาล 6 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ราคากลาง 222,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
63 2563-03-23 15:59:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทาราม หมู่ 4 ตำบลศรีดเย็น เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อบ้านหนองเทียงคำ หมู่ 16 ตำบลศรีดเย็น เขตอบต.ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านนางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ 16 บ้านอินทาราม หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
64 2563-03-23 15:47:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 149.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 647,200.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
65 2563-03-23 15:30:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง-อินทาราม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
66 2563-03-23 15:10:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณซอย 8 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 172.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 388,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
67 2563-03-23 15:00:00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านสมบูรณ์ จอมจิตร ถึงบ้านนายทองสุข พุฒิดี(ซอยหลังตลาด) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 316,100.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
68 2563-03-23 14:59:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ถึงลำน้ำฝาง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 338,500.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
69 2563-03-23 14:44:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอ่านหนังสือพิมพ์บ้านดงป่าสักซอย 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 68.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 337,700.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
70 2563-03-23 14:44:44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านนายสม คำนวล ถึงบ้านนางสาวฐิตารีย์ โอฬา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคา 135,500.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
71 2563-03-23 14:10:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านนายเจริญ เตโจ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 103.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 349,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
72 2562-12-28 17:58:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห.17 ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
73 2562-12-28 17:49:30 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. ม.7 ต.ปงตำ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 182.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
74 2562-12-28 17:36:44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ Overlay บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านห้วยม่วง ม.6-บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 258 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
75 2562-12-28 17:15:59 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายใหญ่ต่อจากโครงการเดิมบ้านป่าสัก ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 380 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
76 2562-12-28 17:02:11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5 ต.ปงตำ บ้านป่ารวก ซ.6 ต.ปงตำ ถึงถนนเชื่อมบ้านป่ารวก ซ.9 ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 230 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
77 2562-12-28 16:57:37 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านศรีดงเย็น ซ.10 เชื่อม ซ.1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
78 2562-12-28 16:48:59 โครงการปรับปปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ซ.8 ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
79 2562-12-28 16:36:31 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซ.8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
80 2562-12-28 16:27:51 โครงการก่อสร้างถนนแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.15 ต.ศรีดงเย็น ถนนบริเวณบ้านเชียงหมั้น ม.15 เพื่อก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 102 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
81 2562-12-28 16:13:09 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลหนองบัว บริเวณบ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 315 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
82 2562-12-28 16:02:21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.2 ต.ศรีดงเย็น เชื่อม ม.2 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น เขต อบต.ศรีดงเย็นเชื่อมบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
83 2562-12-28 15:57:43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณ บ้านนายสม คำนวล - บ้านปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 58.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
84 2562-12-28 15:47:32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 134 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
85 2562-05-17 16:59:08 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณภายในหมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
86 2562-05-17 16:41:16 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณข้างวัด ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
87 2562-05-17 16:39:54 โครงการก่อสร้างถนน คสม. บริเวณ ซอย 6 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
88 2562-05-17 16:21:11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 2 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
89 2562-05-13 16:11:56 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 5.00 ม. ยาว 156.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 782.50 ตรม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท
90 2562-05-10 17:03:01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดเชียงหมั้น บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
91 2562-05-10 16:53:32 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว บริเวณป่าช้าบ้านเด่น บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
92 2562-05-10 16:48:51 โครงการก่อสร้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านดง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
93 2562-05-10 16:39:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านถึงลำน้ำฝาง บ้านดง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
94 2562-05-10 16:20:36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
95 2562-05-10 16:11:11 ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, เปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยมและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
96 2562-03-25 13:56:09 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านปางควายทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-0001 บ้านอ่าย ซ.8 - บ้านท่า ซ.8 ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
97 2562-03-25 13:41:29 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอ่าย ซอย6 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
98 2562-03-25 13:23:17 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอินทาราม ซอย 2 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
99 2562-03-25 12:59:59 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอินทาราม ซอย 2 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
100 2562-03-25 12:45:43 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านศรีดงเย็น ซอย 10 เชื่อมต่อ ซอย 1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
101 2562-03-25 12:39:14 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านเด่น ซอย 7 ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
102 2562-03-25 12:26:48 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยไผ่ ซอย 6 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
103 2562-03-25 12:09:14 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
104 2562-03-25 11:56:04 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยบง ซอย 3 ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
105 2562-03-25 11:41:59 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านมิตรอรัญ ซอย 3 ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
106 2562-03-25 11:30:01 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านท่า(หลังวัด) ซอย 13 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
107 2562-03-25 11:15:09 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หลังตลาดบ้านท่า ซอย 6 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
108 2562-03-25 11:05:11 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปงตำ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
109 2562-02-14 17:45:06 โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านด้ง จำนวน 2 จุด บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวรวม 2 จุด 14 ม. แบบเลขที่ ทถ-5-201 เป็นจำนวน 220,000 บาท
110 2562-02-14 17:30:07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณปางควาย ซอย 13 ม. 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 132.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 300,000 บาท
111 2562-02-14 17:29:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณปางควาย ซอย 13 ม. 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 132.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 300,000 บาท
112 2562-02-14 17:10:30 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณ ซอย 2 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 176 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 4000,000 บาท
113 2562-02-14 17:06:19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว ข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย บ้านห้วยไผ่ ม. 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 280,000 บาท
114 2562-02-14 16:59:48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 45.50 ม. แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 230,000 บาท
115 2562-02-14 16:41:09 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 250,000 บาท
116 2562-02-14 16:20:11 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณข้างถนนลงไปหมู่บ้านห้วยม่วง บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
117 2562-02-14 16:15:35 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณถนนสายหลักเชื่อม ซอย 6 บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 123.50 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
118 2562-02-14 16:10:01 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณ ว.7 บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 123.50 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
119 2562-02-14 16:02:15 ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม
120 2562-01-25 11:09:02 โครงการก่อสร้างเมรุ ม.6 ต.ปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 6.50 ม. สูงเฉลี่ย 13.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 32.50 เป็นเงิน 800,000 บาท
121 2562-01-25 10:59:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 น. ยาว 51.50 ม. (แบบไม่มีฝาปิด)
122 2562-01-25 10:47:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. หนา 0.20 น. ยาว 64.70 ม. (แบบไม่มีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปรากา
123 2562-01-25 10:36:51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.80 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 93 ม. (แบบไม่มีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน
124 2562-01-25 10:15:56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 264 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 600,
125 2562-01-25 10:09:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณ ซ.1 ระหว่างบ้านเลขที่ 78 บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หน้า 0.01 ม. ยาว 176 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
126 2561-12-06 16:33:02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นเงินจำนวน 1,684,000 บาท
127 2561-07-09 16:20:16 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณวัดบ้านเด่นสามัคคี บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 ม. บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว งบประมาณ 250,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
128 2561-07-09 16:20:16 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 ม. บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น ม. 15 ต.ศรีดงเย็น งบประมาณ 250,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
129 2561-07-09 16:20:16 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
130 2561-05-22 16:20:16 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมุ่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
131 2561-05-22 16:19:54 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 7 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
132 2561-05-22 16:18:19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านหัวยม่วง-ถนนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
133 2561-05-22 16:17:17 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
134 2561-05-22 16:16:10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
135 2561-05-22 16:15:41 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านท่า ซอย 16 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
136 2561-05-22 16:14:14 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนแบบ Overlay
137 2561-03-21 20:15:29 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
138 2561-03-21 20:14:14 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
139 2561-03-21 20:13:21 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ซอย 8 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
140 2561-03-21 20:12:39 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีอุทุมพร บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
141 2561-03-21 20:11:17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณซอยใหม่บ้านโต้ง บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
142 2561-03-21 20:10:16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมวัดบ้านเด่นทางทิศใต้ บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
143 2561-03-21 20:09:20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิม ถนนบ้านปางควาย ซอย 14 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
144 2561-03-21 20:08:41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณ ซอย 3 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
145 2561-03-21 20:07:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 7 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
146 2561-03-21 20:06:14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
147 2561-03-21 20:05:06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายสนั่น-บ้านนางวิจิตรา บ้านป่ารวกหมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
148 2561-03-21 20:04:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายพินัย บัวบาน ซอย 11 บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
149 2561-03-21 20:03:45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ขิ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
150 2561-03-21 20:02:39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสะพานบ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ-เขตติดต่อบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
151 2561-03-21 20:01:16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
152 2561-03-21 19:59:16 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
153 2561-03-21 19:58:24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
154 2561-03-21 19:57:34 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
155 2561-03-21 19:56:45 โครงการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
156 2561-03-21 19:55:36 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
157 2561-03-21 19:54:58 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว(จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
158 2561-03-21 19:53:45 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ซอย 16 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
159 2561-03-21 19:52:39 ประกาศคณะกรรมกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต, ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์, ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและปรับปรุงลานกีฬาช
160 2561-03-14 19:05:44 ประกาศคณะกรรมการราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
161 2561-03-07 16:05:43 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
162 2561-02-12 16:52:39 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 10 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
163 2561-02-12 16:51:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15 (จุดที่ 1) และถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15/1 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
164 2561-02-12 16:50:41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านอินทาราม บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
165 2561-02-12 16:49:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
166 2561-02-12 16:48:57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
167 2561-02-12 16:47:35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 11-13 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
168 2561-02-12 16:45:13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
169 2561-02-12 16:44:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิ ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
170 2561-02-12 16:43:09 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
171 2561-02-12 16:42:02 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
172 2561-02-12 16:41:18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
173 2561-02-12 16:40:33 ประกาศ การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
174 2561-01-19 16:39:40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
175 2561-01-19 16:38:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านป่ารวก ซอย 8 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
176 2561-01-19 16:37:39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 2) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
177 2561-01-19 16:36:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 1) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
178 2561-01-19 16:35:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านท่า (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
179 2561-01-19 16:34:11 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปงตำ ซอย 16 บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปรกาาร
180 2561-01-19 16:33:07 ประกาศ การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
181 2560-10-19 16:05:43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว
182 2560-09-11 16:35:50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว
183 2560-08-16 16:31:29 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ(แก้ไข)
184 2560-07-31 16:33:07 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องน้ำ และอาคารเรียน
185 2560-07-14 17:05:34 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการ
186 2560-06-30 19:13:19 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
187 2560-06-30 19:11:11 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีทางศาสนา ฌาปนสถานบ้านปงตำ พร้อมปรับปรุงพื้นอาคาร หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
188 2560-06-30 19:10:11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว บริเวณประปาหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
189 2560-06-30 19:09:06 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น-ถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 4 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
190 2560-06-30 19:08:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
191 2560-06-30 19:07:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 5 หมู่ที่ 3. ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
192 2560-06-30 19:07:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านด้ง ซอย 2 หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเญ้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
193 2560-06-30 19:06:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
194 2560-06-30 19:05:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 9 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
195 2560-06-30 19:05:34 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
196 2560-06-06 16:07:59 โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง รูปแบบกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์วางซ้อนทับ ริมน้ำฝาง บริเวณหลังวัดอินทราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
197 2560-06-06 16:07:35 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
198 2560-06-06 16:07:05 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
199 2560-06-06 16:06:54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านแม่ขิ ซอย 2 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
200 2560-06-06 16:06:24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ ซอย 7 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
201 2560-06-06 16:06:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อเชื่อมรางเดิมสามแยกบ้านมิตรอรัญ-วัดบ่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
202 2560-06-06 16:06:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 16 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
203 2560-06-06 16:05:43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านปางควาย-บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
204 2560-04-28 15:49:49 โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลไชยปราการ ม. 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
205 2560-03-30 19:06:49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมข้างลำเหมืองชลประทาน หมู่ 5 ต.ปงตำ
206 2560-03-30 19:06:32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยม่วง ซอย 10 หมู่ 6 ต.ปงตำ
207 2560-03-30 19:06:24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ
208 2560-03-30 19:06:16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ
209 2560-03-30 19:06:05 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านอ่าย หมู่ 5 ต.ศรีดงเย็น
210 2560-03-30 19:05:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเด่น หมู่ 1 ต.หนองบัว
211 2560-03-30 19:05:42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น
212 2560-03-30 19:05:34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านปงควาย ซอย 5 หมู่ 3 ต.ปงตำ
213 2560-02-02 18:05:34 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านอ่าย ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
214 2560-01-28 17:06:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนปงตำ ซอย5 สามแยก รพช.บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ
215 2560-01-28 17:06:45 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 1 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ
216 2560-01-28 17:06:37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวรถนนบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 2 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ
217 2560-01-28 17:06:25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนห้อยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ
218 2560-01-28 17:06:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 1 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
219 2560-01-28 17:06:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 2 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
220 2560-01-28 17:06:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมัน ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น
221 2560-01-28 17:05:57 โครงการก่อสร้างถนนแบบ OVerlay บริเวณต่อจากถนนเดินถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น
222 2560-01-28 17:05:44 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น
223 2559-10-28 17:05:34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 - บ้านอินทราราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น กว้าว 6 เมตร ยาว 2300 เมตร
224 2559-09-05 16:05:34 โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 27/1 ถึงสามแยก รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
225 2559-08-22 16:31:39 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
226 2559-08-22 16:31:34 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 2 ระหว่างบ้านเลขที่ 238-315 บ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
227 2559-08-22 16:31:29 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
228 2559-08-17 16:08:39 โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณแหล่งน้ำหนองทาหมุกถึงบ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
229 2559-08-17 16:08:25 โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นจากแหล่งน้ำหนองควายตกถึงพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-3 และตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 1 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
230 2559-08-17 16:08:15 โครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่าบริเวณบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
231 2559-07-06 16:34:21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไฝ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่่
232 2559-07-06 16:34:07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อจากถนนเดิมทางไปป่าช้าบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
233 2559-07-06 16:33:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
234 2559-07-06 16:33:37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 7 - บ้านเลขที่ 131/2 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
235 2559-07-06 16:33:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อถนนเดิมจากสามแยกท่อลอดเขตติดต่อ บ้านหนองบัว บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
236 2559-07-05 16:05:57 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ บริเวณบ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
237 2559-07-05 16:05:34 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ บริเวณบ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
238 2559-07-05 16:05:15 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณวัดเชียงหมั้น ม. 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
239 2559-06-23 16:05:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
240 2559-06-23 16:05:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
241 2559-06-23 16:04:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด บริเวณวัดศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
242 2559-06-15 16:07:45 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณประปาหมุ่บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
243 2559-06-15 16:07:38 โครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ บริเวณสระน้ำประจำหมู่บ้านปางควาย (หนองล้องไผ่) ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
244 2559-06-13 16:08:47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
245 2559-06-13 16:08:38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนเดิมบ้านทุ่งยาว-ป่าช้าบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
246 2559-06-13 16:08:26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
247 2559-06-13 16:08:15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณรั้วด้านทิศเหนือวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
248 2559-05-27 16:33:45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนเดิมบ้านมิตรอรัญ-บ้านทุ่งยาว บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
249 2559-05-27 16:33:25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 159/1-160 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
250 2559-05-27 16:33:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 223 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
251 2559-05-27 16:33:07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สะพานห้วยบง-สามแยกถนน รพช.บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
252 2559-05-26 13:54:31 โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 19 สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
253 2559-04-29 16:36:07 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ระดับชั้นอนุบาล (วัดมหิงสาวาส บ้านปางควาย)
254 2559-03-14 16:35:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสะพานห้วยบง-สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
255 2559-03-14 16:35:50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 223 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
256 2559-03-14 16:35:43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 19 สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
257 2559-03-14 16:35:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 159/1-160 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
258 2559-03-14 16:31:29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนเดิมบ้านมิตรอรัญ-บ้านทุ่งยาว บ้านมิตรอรัญ หมู่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
มีจำนวน   258   เรื่อง