ข่าวประกาศราคากลาง

เทศบาลตำบลไชยปราการหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศราคากลาง


มีจำนวน   250   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2564-06-08 16:01:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 6 ม. 5 บ้านอ่าย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยรปารการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 67.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 135,000 บาท
2 2564-06-08 15:11:32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 3 ต.หนองบัว บริเวณซอยแยกบ้านนายนอง จันทะไพสน ม. 3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 129.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 517.20 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 300,583.89 บาท
3 2564-06-08 14:41:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ต.หนองบัว บริเวณซอย 1 ม.1 บ้านเด่น ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 147.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 355,700 บาท
4 2564-06-08 14:02:10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม. 2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสามแยกหน้าวัดศรีอุทุมพรด้านทิศใต้ ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 115,400 บาท
5 2564-06-08 11:57:31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ม. 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเชียงหมั้น ม.15 บ้านเชียงหมั้น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.5-1.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.50 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 146,200 บาท
6 2564-06-08 11:11:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1 (ซอยใหม่บ้านโต้ง) ม. 1 บ้านแม่ขิ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 24.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.00 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 59,200 บาท
7 2564-06-08 10:45:45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายอนันต์ บุญธรรม-บ้านนายประสงค์ ชำนาญค้า ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 72.50 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 127,662.77 บาท
8 2564-06-08 10:11:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายรีชล ส่างใจ-บ้านจรูญ ศรีคะ ซอย 11 ม. 2 บ้านท่า (บ้านขุกขางลาง) ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 239.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 956 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 578,648.34 บาท
9 2564-06-07 11:21:11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.1 ต.ปงตำ บริวเณ ซอย 7 ม. 1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 265 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 572,573.71 บาท
10 2564-06-07 10:11:45 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว บริเวณถนนสายบ้านหนองขัว ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 5.00 ม.หนา 0.05 เมตร ยาว 265.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,325 ตารางเมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปรกาารกำหนด ราคากลาง 572,573.71
11 2564-05-21 16:11:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย ม. 3 บ้านศรีดงเน็น ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนา 0.125 ม. ยาวรวม 128.00 ม. ตามแบบแปลงเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 619,500 บาท
12 2564-04-20 10:07:41 โครงการเสริมผิวลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซ.8 - บ้านท่า ซ.8 ม.4 บ้านอินทาราม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 360 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160.00 ตรม. ตามแบบที่เทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด
13 2564-03-10 13:09:08 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจำปีงบประมาณ 2564
14 2564-01-27 14:58:20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดอินทารามถึงท้ายหมู่บ้าน ม.4 บ้านอินทาราม ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 80.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 165,700.- บาท
15 2564-01-27 14:29:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอาคารหอประชุม ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 40.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 181,000.- บาท
16 2564-01-27 14:29:53 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 88.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 176,000.- บาท
17 2564-01-27 14:11:05 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้งที่่อ่านหนังสือพิมพ์ บ้านดงป่าสัก ซอย 1 ม.9 บ้านดงป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 10.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 52,000.- บาท
18 2564-01-27 14:01:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านเลขที่ 102/1 ทิศตะวันตก-วัดศรีอุทุมพร ม.2 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.69 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 184.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 238,000.- บาท
19 2564-01-27 13:45:07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณซอย 1 ม.9 บ้านองป่าสัก ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 50.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 103,500.- บาท
20 2564-01-27 13:16:26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านต่อจากรางระบายน้ำเดิม ม.17 บ้านดง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 66.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 66,000.- บาท
21 2564-01-27 13:05:00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว บริเวณซอยข้างธนาคารออมสิน ม.2 บ้านห้วยไผ่ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท
22 2564-01-22 15:02:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 5 จากถนนใหญ่-บ้านนายมานัด หาญฟ้าเลื่อน ม.6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 119.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 236,700.- บาท
23 2564-01-22 14:58:36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 128.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 579,200.- บาท
24 2564-01-22 14:41:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านห้วยม่วง-บ้านทุ่งยาว ม.8 บ้านทุ่งยาว ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตรยาว 104.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 362,200.- บาท
25 2564-01-22 14:16:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนางอาทร คำเขียว ถึงบ้านนายบุญเลืิศ คำเขียว ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 184.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 382,200.- บาท
26 2564-01-22 14:02:32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ปงตำ บริเวณสายบ้านปงตำ-บ้านห้วยบง ม.7 บ้านห้วยบง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตรยาว 175.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 349,100.- บาท
27 2564-01-20 17:15:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 42,700 บาท
28 2564-01-20 16:59:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 ต.ปงตำ บริเวณซอย 1 ถึง วัดม่วงคำ ม. 6 บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 90.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 179,200 บาท
29 2564-01-20 16:48:48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายกุย - บ้านนายไกรสูร ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 95,400 บาท
30 2564-01-20 16:25:57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านดวงจันทร์ อิ่นคำ - นางอมร วงศ์เรือน ม.5 บ้านป่ารวก ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 70.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 139,200 บาท
31 2564-01-20 16:13:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายแก้ว กันทะสุข - บ้านนายปั้น บัวอ่วม ม. 5 บ้านป่ารวก บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 57.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 113,400 บาท
32 2564-01-20 15:51:39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณสายวัดบ่อสร้าง-ทุ่งยาว-มิตรอรัญ ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 49.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 163,900 บาท
33 2564-01-20 15:35:02 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 7 ม.4 บ้านมิตรอรัญ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 71.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 141,200 บาท
34 2564-01-20 15:01:42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 3 ม.1 บ้านปงตำ ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 161.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ กำหนดราคากลาง 475,200 บาท
35 2563-08-27 09:59:48 โครงการจัดทำป้ายบอกซื่อซอยในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ บริเวณเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ จำนวน 120 ป้าย ราคากลาง 492,000 บาท
36 2563-07-31 09:30:11 โครงการก่อสร้างถนน ปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ 13-001 บ้านอ่ายซอย 8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 761 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 1,715,700.-บาท
37 2563-07-29 18:27:49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายบ้านโต้งสองข้างทาง ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 1.00-2.00 ม. หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 385,400.-บาท
38 2563-07-29 18:09:54 โครงการก่อสร้าง คสม. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่2) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 86,900.-บาท
39 2563-07-29 17:51:00 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ(ช่วงที่3) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. หนา 0.25 ม. ยาว 100 ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 144,000.-บาท
40 2563-07-29 17:23:57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 90 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 213,700.-บาท
41 2563-07-29 17:15:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณซอยบ้านนายรีชล ส่างใจ ถึงบ้านนายจรูญ ศรีคะ ซ.11 บ้านขุกขางลาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว133.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 232,600.-บาท
42 2563-07-29 16:59:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเด่นซอย 1 ต่อจากเดิมด้านทิศเหนือ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาวรวม 138.92 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 330,300.-บาท
43 2563-07-29 16:48:29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 ม.7 ต.ปงตำ กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 157 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 373,300.-บาท
44 2563-07-29 16:33:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณทางเข้าหอเจ้าบ้าน บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 96 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 227,900-บาท
45 2563-07-29 16:11:11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ (ช่วงที่ 4) บริเวณสหกรณ์มันฝรั่งวัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. หนา 0.15 ม. นาว 29.20 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 50,000.-บาท
46 2563-07-29 16:10:34 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ เชื่อม ม.3 ต.แม่ทะลบ บริเวณบ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมบ้านดงป่างิ้ว ม.3 ต.แม่ทะลบเขต อบต.แม่ทะลบ ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 141 ม. หนา 0.05 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 258,400.-บาท
47 2563-07-29 15:51:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ บริเวณสายปงตำเชื่อมถนน รพช(สวนแขก) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0 0.15 ม. ยาว 110.70 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 263,300.-บาท
48 2563-05-18 15:48:41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณบ้านมิตรอรัญ ซอย 6 ม.4 ต.ปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 235,200.- บาท
49 2563-05-18 15:35:58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ บริเวณซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 40.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 87,300.- บาท
50 2563-05-18 15:21:26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ บริเวณบ้านนายรอด-บ้านนายจันทร์ หวันวงค์ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 20.02 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 43,100.- บาท
51 2563-05-18 15:19:54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ บริเวณถนนลงไปหมู่บ้าน หมู่บ้านห้วยม่วง ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 105 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 380,000.- บาท
52 2563-05-18 15:02:10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว บริเวณบ้านเลขที่ 138 บ้านนายจรัญ บัวลาแก้ว ถึงบ้านนายนวล พญาราช ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 95.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 205,900.- บาท
53 2563-05-18 14:59:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว บริเวณข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 163.50 ม. ตามแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ราคากลาง 352,500.- บาท
54 2563-04-10 10:47:00 โครงการเจาะบ่อบาดาล เพื่อใช้ทำระบบประปา หมู่บ้าน ม.3 ต.หนองบัว บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว ม. 3 ต. หนองบัว ตามแบบแปลนของเทศบาล เจาะบ่อน้ำบาดาล 6 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ราคากลาง 222,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
55 2563-03-23 15:59:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอินทาราม หมู่ 4 ตำบลศรีดเย็น เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อบ้านหนองเทียงคำ หมู่ 16 ตำบลศรีดเย็น เขตอบต.ศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณบ้านนางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ 16 บ้านอินทาราม หมู่ 4 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
56 2563-03-23 15:47:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็น ถึงห้วยเต๋ย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร หนา 0.125 เมตร ยาว 149.20 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 647,200.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
57 2563-03-23 15:30:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง-อินทาราม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 80.30 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 348,800.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
58 2563-03-23 15:10:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ บริเวณซอย 8 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ตำบลปงตำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 172.00 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 388,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
59 2563-03-23 15:00:00 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านสมบูรณ์ จอมจิตร ถึงบ้านนายทองสุข พุฒิดี(ซอยหลังตลาด) ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 316,100.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
60 2563-03-23 14:59:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ถึงลำน้ำฝาง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 75.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 338,500.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
61 2563-03-23 14:44:55 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณข้างอ่านหนังสือพิมพ์บ้านดงป่าสักซอย 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 68.10 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 337,700.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
62 2563-03-23 14:44:44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ บริเวณบ้านนายสม คำนวล ถึงบ้านนางสาวฐิตารีย์ โอฬา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคา 135,500.- บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
63 2563-03-23 14:10:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณบ้านนายเจริญ เตโจ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 103.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการกำหนด ราคากลาง 349,400.-บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
64 2562-12-28 17:58:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห.17 ต.ศรีดงเย็น ขนาดกว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 100.00 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
65 2562-12-28 17:49:30 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. ม.7 ต.ปงตำ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 182.30 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182.30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
66 2562-12-28 17:36:44 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบ Overlay บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านห้วยม่วง ม.6-บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 258 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,032 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
67 2562-12-28 17:15:59 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.9 ต.ศรีดงเย็น บริเวณสายใหญ่ต่อจากโครงการเดิมบ้านป่าสัก ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 380 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
68 2562-12-28 17:02:11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ม.5 ต.ปงตำ บ้านป่ารวก ซ.6 ต.ปงตำ ถึงถนนเชื่อมบ้านป่ารวก ซ.9 ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 230 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,035 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
69 2562-12-28 16:57:37 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านศรีดงเย็น ซ.10 เชื่อม ซ.1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น เพื่อปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
70 2562-12-28 16:48:59 โครงการปรับปปรุงผิวจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ซ.8 ม.1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดผิดจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 250 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
71 2562-12-28 16:36:31 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บริเวณทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-001 บ้านอ่าย ซ.8 ม.5 ต.ศรีดงเย็น ถึงบ้านท่า ซ.8 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
72 2562-12-28 16:27:51 โครงการก่อสร้างถนนแบบ overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ม.15 ต.ศรีดงเย็น ถนนบริเวณบ้านเชียงหมั้น ม.15 เพื่อก่อสร้างถนนแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 102 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
73 2562-12-28 16:13:09 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.3 ต.หนองบัว เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลหนองบัว บริเวณบ้านหนองบัว ม.3 ต.หนองบัว ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 315 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
74 2562-12-28 16:02:21 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ม.2 ต.ศรีดงเย็น เชื่อม ม.2 ต.ปงตำ บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น เขต อบต.ศรีดงเย็นเชื่อมบ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ เขตเทศบาลตำบลไชยปราการ ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
75 2562-12-28 15:57:43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ บริเวณ บ้านนายสม คำนวล - บ้านปลัดเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 58.50 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
76 2562-12-28 15:47:32 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ต.ปงตำ บริเวณ ซอย 7 บ้านมิตรอรัญ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 134 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
77 2562-05-17 16:59:08 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณภายในหมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
78 2562-05-17 16:41:16 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสม. บริเวณข้างวัด ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
79 2562-05-17 16:39:54 โครงการก่อสร้างถนน คสม. บริเวณ ซอย 6 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
80 2562-05-17 16:21:11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ ซอย 2 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
81 2562-05-13 16:11:56 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 5.00 ม. ยาว 156.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 782.50 ตรม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท
82 2562-05-10 17:03:01 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น บริเวณหน้าวัดเชียงหมั้น บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
83 2562-05-10 16:53:32 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว บริเวณป่าช้าบ้านเด่น บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
84 2562-05-10 16:48:51 โครงการก่อสร้างเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านดง จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
85 2562-05-10 16:39:49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณหลังอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านถึงลำน้ำฝาง บ้านดง หมู่ที่ 17 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
86 2562-05-10 16:20:36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
87 2562-05-10 16:11:11 ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, เปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยมและก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
88 2562-03-25 13:56:09 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านปางควายทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง ชม.ถ. 13-0001 บ้านอ่าย ซ.8 - บ้านท่า ซ.8 ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
89 2562-03-25 13:41:29 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอ่าย ซอย6 ม.5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
90 2562-03-25 13:23:17 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอินทาราม ซอย 2 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
91 2562-03-25 12:59:59 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านอินทาราม ซอย 2 ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
92 2562-03-25 12:45:43 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านศรีดงเย็น ซอย 10 เชื่อมต่อ ซอย 1 ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
93 2562-03-25 12:39:14 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านเด่น ซอย 7 ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
94 2562-03-25 12:26:48 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยไผ่ ซอย 6 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
95 2562-03-25 12:09:14 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
96 2562-03-25 11:56:04 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)บ้านห้วยบง ซอย 3 ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
97 2562-03-25 11:41:59 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) บ้านมิตรอรัญ ซอย 3 ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
98 2562-03-25 11:30:01 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านท่า(หลังวัด) ซอย 13 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
99 2562-03-25 11:15:09 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หลังตลาดบ้านท่า ซอย 6 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
100 2562-03-25 11:05:11 โครงการปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพปงตำ ซอย 3 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
101 2562-02-14 17:45:06 โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม ม.17 ต.ศรีดงเย็น บริเวณหน้าโรงปุ๋ยหมักและหน้าอาคารอเนกประสงค์บ้านด้ง จำนวน 2 จุด บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. ยาวรวม 2 จุด 14 ม. แบบเลขที่ ทถ-5-201 เป็นจำนวน 220,000 บาท
102 2562-02-14 17:30:07 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณปางควาย ซอย 13 ม. 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 132.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 300,000 บาท
103 2562-02-14 17:29:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ปงตำ บริเวณปางควาย ซอย 13 ม. 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 132.00 ม. แบบมีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 300,000 บาท
104 2562-02-14 17:10:30 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.หนองบัว บริเวณ ซอย 2 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 176 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 4000,000 บาท
105 2562-02-14 17:06:19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.หนองบัว ข้างธนาคารออมสิน ตั้งแต่ต้นซอยจนถึงสุดซอย บ้านห้วยไผ่ ม. 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 280,000 บาท
106 2562-02-14 16:59:48 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 1.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 45.50 ม. แบบไม่มีฝาปิด ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นจำนวน 230,000 บาท
107 2562-02-14 16:41:09 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 ต.ศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด บริเวณบ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 250,000 บาท
108 2562-02-14 16:20:11 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณข้างถนนลงไปหมู่บ้านห้วยม่วง บ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 หนา 0.10 ม. ยาว 79.30 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
109 2562-02-14 16:15:35 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณถนนสายหลักเชื่อม ซอย 6 บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 123.50 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
110 2562-02-14 16:10:01 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณ ว.7 บ้านมิตรอรัญ ม.4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ มีขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 หนา 0.10 ม. ยาว 123.50 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 280,000 บาท
111 2562-02-14 16:02:15 ประกาศ เรื่องการกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและเปลี่ยนท่อระบายน้ำเป็นท่อเหลี่ยม
112 2562-01-25 11:09:02 โครงการก่อสร้างเมรุ ม.6 ต.ปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ยาว 6.50 ม. สูงเฉลี่ย 13.00 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่ต่ำกว่า 32.50 เป็นเงิน 800,000 บาท
113 2562-01-25 10:59:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณบ้านางแก้ว สายมณีวงษ์ บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. หนา 0.15 น. ยาว 51.50 ม. (แบบไม่มีฝาปิด)
114 2562-01-25 10:47:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 1.50 ม. ลึกเฉลี่ย 1.70 ม. หนา 0.20 น. ยาว 64.70 ม. (แบบไม่มีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปรากา
115 2562-01-25 10:36:51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากโครงการเดิมทิศตะวันออกถนนสายนอก สายแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.80 ม. หนา 0.20 ม. ยาว 93 ม. (แบบไม่มีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน
116 2562-01-25 10:15:56 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ยาว 264 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ เป็นเงิน 600,
117 2562-01-25 10:09:21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณ ซ.1 ระหว่างบ้านเลขที่ 78 บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ กว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หน้า 0.01 ม. ยาว 176 ม. (แบบมีฝาปิด) ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ
118 2561-12-06 16:33:02 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เป็นเงินจำนวน 1,684,000 บาท
119 2561-07-09 16:20:16 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณวัดบ้านเด่นสามัคคี บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 12.00 ม. บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว งบประมาณ 250,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
120 2561-07-09 16:20:16 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 ม. บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน บ้านเชียงหมั้น ม. 15 ต.ศรีดงเย็น งบประมาณ 250,000 บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
121 2561-07-09 16:20:16 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
122 2561-05-22 16:20:16 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมุ่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
123 2561-05-22 16:19:54 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 7 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
124 2561-05-22 16:18:19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านหัวยม่วง-ถนนบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
125 2561-05-22 16:17:17 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
126 2561-05-22 16:16:10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านห้วยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
127 2561-05-22 16:15:41 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านท่า ซอย 16 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
128 2561-05-22 16:14:14 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่และถนนแบบ Overlay
129 2561-03-21 20:15:29 โครงการปรับปรุงลานกีฬาชุมชน อาคารอเนกประสงค์ชั้นลอย เทศบาลตำบลไชยปราการ หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
130 2561-03-21 20:14:14 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
131 2561-03-21 20:13:21 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ซอย 8 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
132 2561-03-21 20:12:39 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณหน้าวัดศรีอุทุมพร บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
133 2561-03-21 20:11:17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณซอยใหม่บ้านโต้ง บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
134 2561-03-21 20:10:16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมวัดบ้านเด่นทางทิศใต้ บ้านเด่น หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
135 2561-03-21 20:09:20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิม ถนนบ้านปางควาย ซอย 14 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
136 2561-03-21 20:08:41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณ ซอย 3 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
137 2561-03-21 20:07:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ซอย 7 บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
138 2561-03-21 20:06:14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสหกรณ์มันฝรั่ง-วัดม่วงคำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
139 2561-03-21 20:05:06 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายสนั่น-บ้านนางวิจิตรา บ้านป่ารวกหมู่ที่ 5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
140 2561-03-21 20:04:11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านนายพินัย บัวบาน ซอย 11 บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
141 2561-03-21 20:03:45 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ขิ ซอย 1 หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
142 2561-03-21 20:02:39 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณสะพานบ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ต.ปงตำ-เขตติดต่อบ้านดงป่างิ้ว หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
143 2561-03-21 20:01:16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
144 2561-03-21 19:59:16 โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณภายในหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
145 2561-03-21 19:58:24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
146 2561-03-21 19:57:34 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
147 2561-03-21 19:56:45 โครงการระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ซอย 1 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
148 2561-03-21 19:55:36 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิมทางไปวัดหนองเทียนคำ หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
149 2561-03-21 19:54:58 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว(จุดที่ 2) หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
150 2561-03-21 19:53:45 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน ซอย 16 หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
151 2561-03-21 19:52:39 ประกาศคณะกรรมกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก, ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต, ก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, ก่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์, ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านและปรับปรุงลานกีฬาช
152 2561-03-14 19:05:44 ประกาศคณะกรรมการราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
153 2561-03-07 16:05:43 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
154 2561-02-12 16:52:39 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 10 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
155 2561-02-12 16:51:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15 (จุดที่ 1) และถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 15/1 (จุดที่ 2) หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
156 2561-02-12 16:50:41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านอินทาราม บ้านอินทาราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
157 2561-02-12 16:49:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
158 2561-02-12 16:48:57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านบ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
159 2561-02-12 16:47:35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 11-13 บ้านปางควาย หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
160 2561-02-12 16:45:13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิหล่ายฝาง บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
161 2561-02-12 16:44:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านแม่ขิ ซอย 9 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
162 2561-02-12 16:43:09 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านทุ่งยาว ซอย 4 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
163 2561-02-12 16:42:02 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านท่า ซอย 1 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
164 2561-02-12 16:41:18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
165 2561-02-12 16:40:33 ประกาศ การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
166 2561-01-19 16:39:40 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
167 2561-01-19 16:38:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านป่ารวก ซอย 8 บ้านป่ารวก หมู่ที่ 5 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
168 2561-01-19 16:37:39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3 - บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 2) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
169 2561-01-19 16:36:11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล้ก บริเวณถนนบ้านมิตรอรัญ ซอย 3-บ้านทุ่งยาว (จุดที่ 1) บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
170 2561-01-19 16:35:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดบ้านท่า (จุดที่ 1 และจุดที่ 2) บ้านท่า หมู่ที่ 2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
171 2561-01-19 16:34:11 โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปงตำ ซอย 16 บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปรกาาร
172 2561-01-19 16:33:07 ประกาศ การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
173 2560-10-19 16:05:43 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว
174 2560-09-11 16:35:50 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านหนองบัว ต.หนองบัว
175 2560-08-16 16:31:29 โครงการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลตำบลไชยปราการ(แก้ไข)
176 2560-07-31 16:33:07 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร ห้องน้ำ และอาคารเรียน
177 2560-07-14 17:05:34 โครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไชยปราการ
178 2560-06-30 19:13:19 โครงการเทลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ที่สาธารณะประจำหมู่บ้าน บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
179 2560-06-30 19:11:11 โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีทางศาสนา ฌาปนสถานบ้านปงตำ พร้อมปรับปรุงพื้นอาคาร หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
180 2560-06-30 19:10:11 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองบัว บริเวณประปาหมู่บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
181 2560-06-30 19:09:06 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านเชียงหมั้น-ถนนบ้านเชียงหมั้น ซอย 4 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
182 2560-06-30 19:08:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 9 หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่
183 2560-06-30 19:07:38 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านปางควาย ซอย 5 หมู่ที่ 3. ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
184 2560-06-30 19:07:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านด้ง ซอย 2 หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเญ้น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
185 2560-06-30 19:06:25 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
186 2560-06-30 19:05:59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 9 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
187 2560-06-30 19:05:34 ประกาศเทศบาลตำบลไชยปราการ เรื่อง การกำหนดราคากลางในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
188 2560-06-06 16:07:59 โครงการก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง รูปแบบกระสอบทรายผสมปูนซีเมนต์วางซ้อนทับ ริมน้ำฝาง บริเวณหลังวัดอินทราม หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
189 2560-06-06 16:07:35 โครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังวัดทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
190 2560-06-06 16:07:05 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 3 หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
191 2560-06-06 16:06:54 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม ถนนบ้านแม่ขิ ซอย 2 บ้านแม่ขิ หมู่ที่ 1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
192 2560-06-06 16:06:24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านห้วยไผ่ ซอย 7 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
193 2560-06-06 16:06:09 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อเชื่อมรางเดิมสามแยกบ้านมิตรอรัญ-วัดบ่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
194 2560-06-06 16:06:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านท่า ซอย 16 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
195 2560-06-06 16:05:43 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านปางควาย-บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
196 2560-04-28 15:49:49 โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลไชยปราการ ม. 2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
197 2560-03-30 19:06:49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมข้างลำเหมืองชลประทาน หมู่ 5 ต.ปงตำ
198 2560-03-30 19:06:32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยม่วง ซอย 10 หมู่ 6 ต.ปงตำ
199 2560-03-30 19:06:24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ
200 2560-03-30 19:06:16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ
201 2560-03-30 19:06:05 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านอ่าย หมู่ 5 ต.ศรีดงเย็น
202 2560-03-30 19:05:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเด่น หมู่ 1 ต.หนองบัว
203 2560-03-30 19:05:42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ 2 ต.ศรีดงเย็น
204 2560-03-30 19:05:34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านปงควาย ซอย 5 หมู่ 3 ต.ปงตำ
205 2560-02-02 18:05:34 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณบ้านอ่าย ซอย 5 หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
206 2560-01-28 17:06:59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนปงตำ ซอย5 สามแยก รพช.บ้านปงตำ หมู่ที่ 1 ต.ปงตำ
207 2560-01-28 17:06:45 โครงการก่อสร้างไหล่ทางคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 1 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ
208 2560-01-28 17:06:37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวรถนนบ้านท่า ซอย 11 จุดที่ 2 บ้านท่า หมู่ที่ 2 ต.ปงตำ
209 2560-01-28 17:06:25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนห้อยม่วง ซอย 10 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ต.ปงตำ
210 2560-01-28 17:06:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อจากถนนเดิมบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 2 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
211 2560-01-28 17:06:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านอ่าย ซอย 10 จุดที่ 1 บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น
212 2560-01-28 17:06:01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนบ้านเชียงหมัน ซอย 3 บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น
213 2560-01-28 17:05:57 โครงการก่อสร้างถนนแบบ OVerlay บริเวณต่อจากถนนเดินถนนบ้านศรีดงเย็น ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น
214 2560-01-28 17:05:44 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay บริเวณต่อจากถนนเดิมถนนบ้านดงป่าสัก ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น
215 2559-10-28 17:05:34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนสายบ้านทรายขาว หมู่ที่ 7 - บ้านอินทราราม หมู่ที่ 4 ต.ศรีดงเย็น กว้าว 6 เมตร ยาว 2300 เมตร
216 2559-09-05 16:05:34 โครงการก่อส้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 27/1 ถึงสามแยก รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
217 2559-08-22 16:31:39 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 1 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
218 2559-08-22 16:31:34 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 2 ระหว่างบ้านเลขที่ 238-315 บ้านด้ง หมู่ที่ 17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
219 2559-08-22 16:31:29 โครงการก่อสร้างถนนแบบ Overlay ซอย 21 บ้านศรีดงเย็น หมู่ที่ 3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
220 2559-08-17 16:08:39 โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน ม.5 ต.ศรีดงเย็น บริเวณแหล่งน้ำหนองทาหมุกถึงบ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
221 2559-08-17 16:08:25 โครงการปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ตำบลศรีดงเย็นจากแหล่งน้ำหนองควายตกถึงพื้นที่ตำบลหนองบัว หมู่ที่ 1-3 และตำบลศรีดงเย็น หมู่ที่ 1 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
222 2559-08-17 16:08:15 โครงการวางระบบท่อส่งน้ำดิบบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่าบริเวณบ่อน้ำสาธารณะเวียงดินประจำหมู่บ้าน บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
223 2559-07-06 16:34:21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไฝ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่่
224 2559-07-06 16:34:07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อจากถนนเดิมทางไปป่าช้าบ้านทุ่งยาว บ้านทุ่งยาว หมู่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
225 2559-07-06 16:33:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
226 2559-07-06 16:33:37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 7 - บ้านเลขที่ 131/2 บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
227 2559-07-06 16:33:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ต่อถนนเดิมจากสามแยกท่อลอดเขตติดต่อ บ้านหนองบัว บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
228 2559-07-05 16:05:57 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ บริเวณบ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
229 2559-07-05 16:05:34 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ บริเวณบ้านทุ่งยาว ม.8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ขนาด 100 ลบ.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
230 2559-07-05 16:05:15 โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ หมู่ที่ 15 ต.ศรีดงเย็น บริเวณวัดเชียงหมั้น ม. 15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ
231 2559-06-23 16:05:15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีฝาปิด บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านดงป่าสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
232 2559-06-23 16:05:01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
233 2559-06-23 16:04:45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบไม่มีฝาปิด บริเวณวัดศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
234 2559-06-15 16:07:45 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.4 ต.ศรีดงเย็น บริเวณประปาหมุ่บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
235 2559-06-15 16:07:38 โครงการปรับปรุงสระน้ำบ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ บริเวณสระน้ำประจำหมู่บ้านปางควาย (หนองล้องไผ่) ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
236 2559-06-13 16:08:47 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 62 บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
237 2559-06-13 16:08:38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนเดิมบ้านทุ่งยาว-ป่าช้าบ้านทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
238 2559-06-13 16:08:26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนห้วยไผ่ ซอย 8 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
239 2559-06-13 16:08:15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณรั้วด้านทิศเหนือวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
240 2559-05-27 16:33:45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนเดิมบ้านมิตรอรัญ-บ้านทุ่งยาว บ้านมิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
241 2559-05-27 16:33:25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 159/1-160 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
242 2559-05-27 16:33:13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 223 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
243 2559-05-27 16:33:07 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สะพานห้วยบง-สามแยกถนน รพช.บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
244 2559-05-26 13:54:31 โครงการก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมไม้ไผ่ บ้านเลขที่ 19 สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
245 2559-04-29 16:36:07 โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ระดับชั้นอนุบาล (วัดมหิงสาวาส บ้านปางควาย)
246 2559-03-14 16:35:57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสะพานห้วยบง-สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
247 2559-03-14 16:35:50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 223 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
248 2559-03-14 16:35:43 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 19 สามแยกถนน รพช. บ้านห้วยบง หมู่ 7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
249 2559-03-14 16:35:35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 159/1-160 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
250 2559-03-14 16:31:29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนเดิมบ้านมิตรอรัญ-บ้านทุ่งยาว บ้านมิตรอรัญ หมู่ 4 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
มีจำนวน   250   เรื่อง