ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลไชยปราการ

ข่าวกิจกรรมของเทศบาลตำบลไชยปราการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันเทศบาล 2565 (กิจกรรมภาคบ่าย) กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ

    เนื่องใน”วันเทศบาล” กิจกรรมช่วงบ่ายของวันที่ 24 เมษายน 2565 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสา พัฒนา .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันเทศบาล 2565 (กิจกรรมภาคเช้า)

     เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดยท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งลูกจ้างเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

     เมื่อ วันที่ 19 เมษายน 2565 ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดยท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลพร้อมทั้งลูกจ้างเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดกิจกรรม”สืบฮีตสานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมผู้ประกอบการกลุ่มเสี่ยง

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดกิจกรรม ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลไชยปราการ ได้จัดอบรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ 2565

     วันที่ 11 เมษายน 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ได้จัดกิจกรรม ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” ปี๋เก่าก่อล่วงไปแล้ว ปี๋ใหม่แก้วก่อมาฮอดมาเติง.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

     เมื่อ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ทางเทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในอำเภอไชยปราการ ได้จัดงาน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565” โดยมีท่านวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการเป็นประธานในพิธี.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

     วันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ได้จัดกิจกรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง เป็นประธานมอบ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีเปิดศูนย์คุมประพิฤติภาคประชาชน

     เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝางได้จัดพิธีเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม การขับเคลื่อนวาระ "เชียงใหม่เมืองสะอาด"

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดกิจกรรม การขับเคลื่อนวาระ "เชียงใหม่เมืองสะอาด" (CHIANG MAI CLEAN CITY) .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ

      การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570).....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

      การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลไชยปราการ วันอังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยบง

      วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลไชยปราการ นำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบรมบุคลากร ของเทศบาลตำบลไชยปราการ

      ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ได้กิจกรรมอบรมบุคลากร ของเทศบาลตำบลไชยปราการ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เป็นต้น ตามโครงการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลไชยปราการ.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

มอบเช็คเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019

      วันที่ 28 มกราคม 2565 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดเทศบาล.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันครูแห่งชาติ ปี 2565

      วันที่ 19 มกราคม 2565 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ได้จัดกิจกรรม วันครู ประจำปี 2565 โดย มีท่านจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการเป็นประธานในพิธี และท่านนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง พร้อม.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา บริเวณลำเหมืองในเขตชุมชนบ้านท่า

      วันที่ 11 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย นายสมเพชร สละตัน รองนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี พร้อม.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมอบรมเรื่อง การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

      เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลไชยปราการ ร่วมอบรมเรื่อง การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน.....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ

      การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอไชยปราการ ในวันที่ 7 .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด เทศบาลตำบลไชยปราการโปร่งใส

      เทศบาลตำบลไชยปราการ โดย ด.ต.ณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ นายสมเพชร สละตัน รองนายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ร่วมกับหน่วยงานปกครอง .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไชยปราการได้จัดกิจกรรม ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูลขยะมูลฝอยชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลไชยปราการ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ประจำปีการศึกษา 2564 .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชุม คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ

      เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไชยปราการ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

อำนวยความสะดวกสถานที่ สำหรับการฉีดวัคซีน เข็ม 2

      เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ให้อำนวยความสะดวกสถานที่ สำหรับฉีดวัคซีน .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา

      วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. อำเภอไชยปราการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลไชยปราการ และหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

      วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. อำเภอไชยปราการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลไชยปราการ และหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

      การประชุมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

อำนวยความสะดวกสถานที่ สำหรับการฉีดวัคซีน เข็มแรก

      เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 ท่านดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการซ่อมบ้าน สร้างรอยยิ้ม ให้กับครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่

      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ท่านจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอไชยปราการ และนายนคร ศรีชัยมงคล กำนันตำบลปงตำพร้อมทั้งดาบตำรวจณรงค์ ทิพย์ดวง นายกเทศมนตรีตำบลไชยปราการ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

      การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไชยปราการ เพื่อ .....

รายละเอียดเพิ่มเติม