ข่าวรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลไชยปราการหัวข้อข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง


มีจำนวน   97   เรื่อง
ลำดับ
วันที่
เรื่อง
1 2564-04-10 15:14:31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทางชม.ถ.13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึง บ้านท่า ซอย 8 หมู่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi
2 2564-04-10 15:11:33 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมตั้งโต๊ะ
3 2563-08-21 15:58:32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวการจราจรด้วยยางธรรมชาติ (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทางชม.ถ.13-001 บ้านอ่ายซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลศรีดงเย็น ถึง บ้านท่า ซอย 8 หมู่ 2 ตำบลปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid
4 2563-04-22 10:32:58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย ม.3 ต.ศรีดเย็น บริเวณเขตติดต่อ อบต.ศรีดงเย็นถึงห้วยเต๋ย ขนาดกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. หนา 0.125 ม. ยาว 149.20 ม. ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลไชยปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
5 2562-08-28 10:27:22 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 2562-02-15 14:27:14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ ม.6 ต.ปงตำ บริเวณหลังวัดห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไชยปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 2562-02-13 14:45:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 ต.ศรีดงเย็น บริเวณต่อจากรางเดิมหลังโรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น บ้านศรีดงเย็น ม. 3 ต.ศรีดงเย็น แบบไม่มีฝาปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 2562-02-13 13:39:26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ต.ปงตำ แบบมีฝาปิด บริเวณบ้านนายสำรวย กายา ถึงบ้านนายบุญศรี แก้วคำฟู บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 2561-12-27 10:29:34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.2 บ้านท่า ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 2561-12-19 11:25:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิด 50 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ารวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 2561-12-14 13:26:15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.13-011 สายทางบ้านห้วยม่วง ซ.1 ต.ปงตำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 2561-10-27 11:23:17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 2560-12-15 13:14:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 2560-11-09 10:15:18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม. 3 ต.หนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 2560-11-04 10:20:04 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 89 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 2560-09-14 09:21:41 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์
17 2560-06-01 15:43:53 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปา
18 2560-04-07 18:52:32 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
19 2559-12-16 15:41:08 ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 2559-09-22 08:50:36 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
21 2559-09-20 10:31:38 ผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างทำป้ายบอกชื่อซอย
22 2558-11-13 13:42:25 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบปูหญ้า ขนาดกว้าง 73 เมตร ยาว 110 เมตร หมูที่ 2 เทศบาลตำบลไชยปราการ
23 2558-10-28 15:48:11 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
24 2558-09-30 13:26:44 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างวางท่อ ค.ส.ล. ขนาด 1 เมตร จำนวน 42 ท่อนพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ บริเวณข้างวัดเชียงหมั้นด้านทิศเหนือ บ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น
25 2558-09-30 13:23:59 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำค.ส.ล. บริเวณที่ตั้งประปาหมู่บ้านเด่น ม.1ต.หนองบัว
26 2558-09-23 14:46:51 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่1324-177 บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น
27 2558-09-14 10:02:26 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่145-รอบสระน้ำหนองบัว บ้านหน้องบัว ม.3 ต.หนองบัว
28 2558-09-14 10:00:22 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่33-บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ
29 2558-09-14 09:58:47 ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่338-สุสานบ้านทุ่งยาว ม.8 ต.หนองบัว
30 2558-08-18 14:29:32 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 169-192/1 บ้านอ่าย ม.5ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
31 2558-08-18 14:23:10 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 493-715 บ้านท่า ม.2ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
32 2558-08-18 14:20:38 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบOverlay บริเวณบ้านเลขที่ 366-394 บ้านท่า ม.2ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
33 2558-07-29 15:10:44 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
34 2558-07-29 15:07:40 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาประมูลจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ ภาคเรียนที่1 2558ตั้งแต่เส้นทางที่1-5
35 2558-06-19 16:05:55 ประการผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกก่อสร้างอาคารเรียน4ชั้น12ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
36 2558-06-18 14:25:12 ประการผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่196-217 บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ
37 2558-05-25 14:15:13 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านเลขที่3-28 บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น
38 2558-05-21 15:05:59 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าวัดศรีดงเย็น ด้านทิศเหนือ บ้านศรีดงเย็น ม.3 ต.ศรีดงเย็น
39 2558-05-21 15:01:10 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณต่อรางเดิม-337 บ้านแม่ขิ ม.1ต.ศรีดงเย็น
40 2558-05-20 15:04:54 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล1ไชยปราการ
41 2558-05-20 14:58:10 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน7รายการ
42 2558-05-01 14:25:55 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไชยปราการ
43 2558-04-28 14:51:15 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจักจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น
44 2558-04-02 11:02:39 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่22-158บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
45 2558-04-01 15:35:32 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่40-451 ดงป่าสัก หมู่ที่9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
46 2558-04-01 09:41:03 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่1บ้านปางควาย หมู่ที่3 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
47 2558-02-16 09:05:30 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 119/1ม.2ต.ปงตำ-รร.เทศบาล1ไชยปราการ
48 2558-02-12 13:24:52 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุ่งซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Overlay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต สามแยกถนนเทศบาลบ้านท่าซอย8-บ้านเลขที่ 175หมู่2 ต.ปงตำ
49 2558-01-20 13:08:28 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณต่อถนนเดิมไปวัดเวียงไชย ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
50 2558-01-14 13:40:58 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่ 658-699 หมู่ที่2 ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ
51 2558-01-06 13:37:48 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 169-192/1 บ้านอ่าย ม.5ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
52 2557-12-29 10:56:28 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตัวยู บริเวณบ้านเลขที่ 276-279 บ้านแม่ขิ หมู่1 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ
53 2557-12-12 14:19:19 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบoverlay ถนนสายข้างวัดบ้านอ่าย ทิศใต้ บ้านอ่าย หมู่ที่5 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
54 2557-11-06 16:36:47 ประกาศของคณะกรรม เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมาประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก
55 2557-11-06 16:34:42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคา
56 2557-10-16 13:10:41 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเลขที่ 226 บ้านด้ง ม.17 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
57 2557-10-15 15:03:51 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณลานสุสานบ้านเชียงหมั้น ม.15 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
58 2557-09-24 07:55:58 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการประกอบพร้อมทำสีชุดถังรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลไชยปราการ
59 2557-09-23 09:08:11 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จักจ้างปรับปรุงห้องประชุมสภาทั้งระบบ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
60 2557-09-18 14:20:47 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา ก่อสร้างห้องเก็บของ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยปราการ
61 2557-09-11 15:51:07 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ถนนสายวัดบ้านเด่นต่อจากถนนเดิม บ้านเด่น ม.1 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
62 2557-09-07 14:18:39 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา cctv จำนวน10จุด สำนักงานเทศบาลตำบลไชปราการ
63 2557-09-04 15:28:19 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 93-109 บ้านป่ารวก ม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
64 2557-09-03 15:00:21 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสายต่อจากถนนเดิมสายแยกไปต่อถนนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น บ้านอินทราราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
65 2557-09-01 16:01:41 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 103-106 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
66 2557-08-26 13:56:29 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและดาดคอนกรีต บริเวณหลังบ้านเลขที่ 55-270 บ้านห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
67 2557-08-22 15:51:03 ประกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวนบ้านเลขที่ 13/1-50 บ้านห้วยบง ม.7 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
68 2557-08-22 15:49:40 ประกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวนข้างวัดหนอิงบัวทิศตะวันตก-บ้านเลขที่ 224 ม.3 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการเชียงใหม่
69 2557-08-22 14:55:04 ระกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายวัดม่วงคำ บริเวนบ้านเลขที่ 2-85 บ้านห้วยม่วง ม.6 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
70 2557-08-18 13:32:53 ประกาศผู้ชนะสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวนบ้านเลขที่ 35-289 บ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการเชียงใหม่
71 2557-08-13 15:45:33 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา
72 2557-07-30 16:29:30 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 404 ต่อจากรางระบายน้ำขนาดใหญ่เดิมบ้านด้ง ม.2 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
73 2557-06-25 09:11:03 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 412-420บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
74 2557-06-25 09:08:03 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 526-529 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
75 2557-06-23 17:36:30 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 26-431 บ้านดงป่าสัก ม.9 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
76 2557-06-23 17:35:15 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 220-230บ้านปงตำ ม.1 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
77 2557-06-23 17:34:11 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 6/3-605 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
78 2557-06-23 17:33:02 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ 6/3-605 บ้านท่า ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
79 2557-06-17 14:12:25 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกเข้าหมู่บ้าน-บ้านเลขที่34 หมู่ที่7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
80 2557-06-17 14:10:19 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านแม่ขิ ซอย 2 บริเวณต่อจากรางเดิม บ้านเลขที่203 หมู่ที่1 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
81 2557-06-12 09:48:48 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 63-65 บ้านทรายขาว ม.7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
82 2557-06-10 13:43:59 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 99/3 ซอยธนาคารออมสินบ้านห้วยไผ่ ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
83 2557-06-05 13:24:10 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านท่า ซอย10 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
84 2557-05-30 14:05:33 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณถนนสายวัดเวียงไชยต่อจากถนนเดิมบ้านป่าร่วกม.5 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
85 2557-05-28 14:13:06 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณสายลำเหมืองสัน บ้านเลขที่ 85 บ้านอินทาราม ม.4 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
86 2557-05-14 16:23:19 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนจราจรแบบ Overlay บริเวณบ้านเลขที่ 169-192/1 บ้านอ่าย ม.5ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
87 2557-05-08 11:24:22 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บริเวณบ้านเลขที่ 109-195/1 ซอยแปลงเพราะบ้านปางควาย ม.3 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
88 2557-04-23 10:36:24 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่23-418 บ้านดงป่าสัก หมู่ที่9
89 2557-04-11 14:35:58 ประกาศผู้ชนะการสอบราคา cctv
90 2557-04-11 14:29:35 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างเพื่อขยายระบบประปาบาดาลบ้านเด่น
91 2557-03-31 14:25:53 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
92 2557-03-20 14:43:20 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงเสียงตามสาย
93 2556-08-30 15:07:01 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารโรงฆ่าสัตว์
94 2556-08-15 15:42:05 ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
95 2556-06-25 09:30:03 ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ VIP
96 2556-06-20 13:52:55 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อผ้่ายาง HDPE
97 2556-04-25 14:26:15 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อคอมตั้งโต๊ะ
มีจำนวน   97   เรื่อง