เทศบาลตำบลไชยปราการ call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลไชยปราการ
อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-457369 - 71 Fax : 053-457360

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
forward นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    forward นโบายและแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
check_circle การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
check_circle หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
forward รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
forward แผนอัตรากำลัง
forward แผนพัฒนาบุคลากร
forward รายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลไชยปราการ
forward การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
forward มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
forward นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
forward ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
forward การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
forward การแต่งตั้งและการมอบอำนาจส่วนราชการ
check_circle การประเมินผลการปฏิบัติงาน
forward การจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge Management : KM)
forward ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สถิติ sitemap
วันนี้ 265
เดือนนี้24,335
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)24,374
ทั้งหมด 46,993

camera_alt ภาพกิจกรรม
ชี้แจงผลการดำเนินการในกรณีการจัดซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ [29 กุมภาพันธ์ 2567]
ดับไฟป่า [23 กุมภาพันธ์ 2567]
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบปะประชาชน [21 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (สมัยแรก)ประจำปี 2567 [19 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : watjanachai | เปิดอ่าน : pageview41
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : Benyapa | เปิดอ่าน : pageview30

forward ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
thumb_up page facebook เทศบาลตำบลไชยปราการ
เทศบาลตำบลไชยปราการ

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
ดาบตำรวจ ณรงค์ ทิพย์ดวง
นายกเทศมนตรี
ตำบลไชยปราการ
โทรศัพท์ : 089-2663265
ดาบตำรวจ ณรงค์ ทิพย์ดวง
นายกเทศมนตรี
ตำบลไชยปราการ
โทรศัพท์ : 089-2663265
ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 064-4924224
ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 064-4924224
Social Network

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
กยผ.
04/03/2567
04/03/2567
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม)
[แบบรายงานฯ]
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
04/03/2567
04/03/2567
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ....
สน.คท.
04/03/2567
04/03/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสธ.
04/03/2567
04/03/2567
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลไชยปราการ